Homepage

Regionale Energiestrategie

In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord. Een belangrijke stap hierin is het overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Bijvoorbeeld via zonnevelden, windturbines of warmte uit de bodem. Hiervoor is ook nieuwe infrastructuur nodig, zoals meer kabels voor stroom en warmtenetten.

Dat is een complexe opgave en dat vraagt om een regionale aanpak. Deze opgaven houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom werken 16 gemeenten, provincie Gelderland, 3 waterschappen en de netbeheerder Liander in deze regio samen aan een Regionale Energie Strategie (RES). Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio's, met de andere 29 RES-regio's en het Rijk werken we samen in het Nationaal Programma RES (NPRES).

De energietransitie is een grote opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. We zijn in 2019 gestart met de RES 1.0. Deze is in 2021 vastgesteld. Voor het realiseren van de RES 1.0 is verder onderzoek gedaan via een Milieueffectenrapportage (planMER). Welke voor de zomer van 2023 gereed was. Op dit moment zijn we hard aan het werk met de RES 2024.

RES 1.0 Plan MER RES RES Nieuwsbrief Maart 2024 RES Nieuwsbrief September 2023

Regionale samenwerking

De RES wordt ontwikkeld van, voor én door de regio. Dat betekent dat overheden, netbeheerders en regionaal georganiseerde organisaties, zoals energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties, samenwerken. 

Wat hebben we gedaan?

De gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen hebben in 2021 de RES 1.0 vastgesteld met een aantal moties en amendementen. Hiermee hebben zij afgesproken 1,62 TWh duurzame elektriciteit in 2030 bij te dragen aan de nationale opgave van 35 TWh uit het Klimaatakkoord. Ook hebben zij hiermee zoekgebieden voor duurzame opwek van elektriciteit vastgelegd en is de basis gelegd voor de Regionale Structuur Warmte. In de RES staan 28 afspraken over de verdere uitwerking en samenwerking. Vervolgens is er voor de zoekgebieden nader onderzoek gedaan naar de milieueffecten van duurzame opwek. Hiervoor is een milieueffectenrapportage (planMER) uitgevoerd in 2023. 

Wat doen we nu?

Het is aan de bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen om af te wegen wat er met de uitkomsten, vastgelegd in de planMER, wordt gedaan in de besluiten die ze nemen in hun gemeenten. De uitkomsten van de planMER worden ook gebruikt om de afspraken van de RES 1.0 aan te scherpen in een RES 2024. Naar verwachting is deze rond de zomer van 2024 klaar. De RES 2024 wordt vervolgens door de bestuurders van de RES-gemeenten vastgesteld. Zij leggen deze voor 'wensen en bedenkingen' voor aan hun gemeenteraden. 

De planning van de RES is gekoppeld aan de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord, de afsparken binnen het Nationaal Programma RES en de afspraken die gemeenten, provincie, waterschappen en de netbeheerder hier samen over maken. 

Tijdlijn RES

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang het laatste RES-nieuws!

Aanmelden

Gerelateerde artikelen