Plan MER RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

  • RES
  • Plan MER RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, de provincie, 3 waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook staat in de RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn. In de RES hebben we afgesproken om in 2030 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.   

Op dit moment werken we aan het realiseren van de afspraken uit de RES en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is in 2023 een milieueffectrapportage (planMER) uitgevoerd. Dit onderzoek laat zien welke milieueffecten plaatsvinden wanneer de beoogde duurzame opwek uit het RES wordt gerealiseerd. Zo kan zorgvuldig beargumenteerd worden waarom locaties voor duurzame energie opwek geschikt, geschikt te maken of ongeschikt zijn.   

Het resultaat van het onderzoek is een rapport, de planMER. Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders, van gemeenten, provincie en waterschappen, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES aanscherpen en verrijken richting de herijking RES 2024. Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen!

De samenvatting van de planMER is hier te downloaden: 
Klik hier om de samenvatting van de planMER te downloaden

Het volledige planMER rapport en de bijlagen zijn hier te downloaden:
Klik hier om het hoofdrapport en de bijlagen van de planMER te downloaden

RES Tegels Plan MER

Het proces van de milieueffectenrapportage 

Om tot een milieueffectenrapportage te komen zijn twee fasen doorlopen:   

  1. Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  2. Milieueffectenrapportage (PlanMER)

 

Om te bepalen wat en tot welk niveau is onderzocht in het milieueffectenrapport, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Zoals de naam al aangeeft, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe gaan we dit doen?  

Lees hier de concept NRD of bekijk de kernkeuzes uit de concept NRD in de infographic.

Zienswijze 

Voor iedereen uit de regio was het in het najaar van 2022 mogelijk om een reactie te geven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit wordt een zienswijze genoemd.

Alle zienswijzen zijn gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze nota vormt samen met het concept-NRD, een advies van de commissie m.e.r. en een nota 'wijzigingen' de definitieve NRD. De NRD was het vertrekpunt voor de Milieueffectrapportage. Een extern adviesbureau heeft het Milieueffectrapport opgesteld. Het milieueffectrapport was voor de zomer van 2023 gereed en vormt een belangrijke bouwsteen voor de onderbouwing en herijking van de regionale energiestrategie.

Online informatieavond

Ben je benieuwd wat er in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat? Bekijk dan online webinar hier terug.