Privacyverklaring Groene Metropoolregio

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het openbaar lichaam Regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zetelend te Elst, opgericht bij de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen; KVK 81903421 hierna aan te duiden als Groene Metropoolregio.

Verwerking van persoonsgegevens door Groene Metropoolregio
Voor de Groene Metropoolregio is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De Groene Metropoolregio respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens (naam, adres, mailadres)  worden door de Groene Metropoolregio verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen (na toestemming)
 5. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden (na toestemming);
 6. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 7. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Rechtsgrond voor de verwerking
In de AVG zijn in artikel 6  uitgangspunten (grondslagen) vastgelegd wanneer je persoonsgegevens mag verzamelen en gebruiken. Er moet in ieder geval voldaan worden aan één van deze uitgangspunten. De Groene Metropoolregio verwerkt uw persoonsgegevens alleen als hiervoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publiekrechtelijke taak en gerechtvaardigd belang. 

Voor de Groene Metropoolregio zullen de belangrijkste grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn: toestemming en overeenkomst.

De Groene Metropoolregio deelt informatie als hier om gevraagd wordt via de Wet openbaarheid van bestuur, met deze wet kunnen mensen/organisaties vragen om informatie. Bij zo’n verzoek is altijd het uitgangspunt dat wij geen persoonsgegevens delen. Indien dat anders is, dan stellen wij u hiervan eerst in kennis.

Uitwisseling met derden
De Groene Metropoolregio heeft in overeenkomsten met andere organisaties het gebruik van persoonsgegevens geregeld.

Bewaartermijn
De Groene Metropoolregio bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat gedaan moet worden. Persoonsgegevens mogen alleen bewaard worden voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Beveiliging van persoonsgegevens
De Groene Metropoolregio zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten, zoals:

 • Inzage: u heeft recht om in te zien welke persoonsgegevens van u bij ons zijn. U kunt een verzoek indienen door te mailen naar info@gmr.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot inzage'. U krijgt binnen 4 weken antwoord.
 • Gegevens wissen: als wij met uw toestemming uw gegevens verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen. U kunt een verzoek indienen door te mailen naar info@gmr.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot verwijdering'. U krijgt binnen 4 weken antwoord.
 • Correctie: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt een verzoek indienen door te mailen naar info@gmr.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot correctie'. U krijgt binnen 4 weken antwoord.
 • Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Functionaris gegevensbescherming
De Groene Metropoolregio heeft een functionaris gegevensbescherming (F-G) aangesteld. De F-G houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert de Groene Metropoolregio over de privacywetgeving.
De F-G is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De F-G rapporteert rechtstreeks aan het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio. De F-G is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U kunt de F-G bereiken door te mailen naar: Marit.Wensink@gmr.nl.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op door te mailen naar info@gmr.nl.