Actueel

Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

  • Actueel
  • Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
Datum: 22 juni 2023

De Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen heeft in 2021 een bod vastgesteld van 1.62TWh. We hebben ook afspraken gemaakt over hoe we als regio samenwerken om dit bod te realiseren. Daarnaast zijn de eerste afspraken gemaakt over de verdeling van de warmtebronnen (waaronder AVR en ARN). Inmiddels is meer dan de helft van dit bod van 1.62TWh gerealiseerd, of er zijn al concrete plannen of initiatieven voor. De Regionale Energiestrategie krijgt dan ook steeds meer vorm.  

We stellen vanaf 2023 een tweejaarlijkse voortgangsrapportage op waarmee we de balans opmaken in de regio: liggen we op koers voor realisatie van ons bod? Ook beschrijven we de voortgang van de bovenlokale warmteverdeling en hoe we omgaan met ons energienetwerk. De rapportage laat zien dat we in de regio werk maken van de energietransitie, maar dat er de nodige uitdagingen zijn.

Elektriciteit

In de RES 1.0 was de wind/zon verhouding een aandachtspunt; er werd vooral ingezet op zonneparken en minder op windenergie. Dat heeft een grote impact op onze energie infrastructuur (die is gebaat bij een goede balans tussen wind- en zonne-energie). Daarom is in de regio afgesproken om de wind/zon verhouding te verbeteren. Er zijn inmiddels meer windturbines gebouwd, maar de balans is nog niet optimaal. Ook de ontwikkeling van zonneparken staat voor de nodige uitdagingen, ongeveer 19% van de potentie is gerealiseerd, maar voor ongeveer 50% zijn nog geen initiatieven of plannen.

Windprojecten moeten in 2025 vergund zijn voor realisatie in 2030. Dat is een krap tijdpad. Er zijn ook de nodige uitdagingen bijgekomen: de Wespendief (een roofvogel) beperkt de mogelijkheden voor windenergie. Tegelijkertijd is juist de ontwikkeling van nieuwe windprojecten, met het oog op het energienet, belangrijk om het bod te realiseren. Zo is het geen gegeven dat nieuwe zonprojecten de komende jaren op het energienet worden aangesloten. Ondanks dat we halverwege ons bod zijn, moet er dus nog veel gebeuren en zijn er de nodige obstakels om de resterende helft realiseren.

In 2022 is ook een planMER opgestart. Met de milieueffectenrapportage doen we verder onderzoek naar de mogelijkheden voor wind. De resultaten krijgen een plek in de RES 2.0.

Warmte

We kijken in de RES ook naar de verdeling van bovenlokale warmtebronnen. Zo kunnen woningen middels een warmtenet misschien worden verwarmd met restwarmte van bijvoorbeeld afvalverbranders of bedrijven met restwarmte. Op regionaal niveau werken we toe naar een efficiënte verdeling.

Slimme oplossingen

De energietransitie gaat zo snel dat het energienet vol raakt. We kijken naar wat wél kan: we zoeken slimme oplossingen om het netwerk te ontlasten, zoals smart energy hubs (lokaal opwekken en lokaal gebruiken) en energieopslag op de korte termijn. Voor de langere termijn starten we een nieuw spoor op: Integraal Programmeren. We wegen in samenhang met andere ruimtelijke initiatieven en energieverbruikers (zoals woningbouw en bedrijventerreinen) af hoe we omgaan met de schaarse ruimte en ons energieverbruik.

De voortgangsrapportage wordt 1 juli naar Nationaal Programma RES verstuurd. Zij gebruiken het rapport ook om te kijken in hoeverre we op koers liggen om de doelstelling voor 2030 te halen.