Besluitvorming

  • RES
  • Besluitvorming

In de RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, provincie Gelderland, 3 waterschappen en de netbeheerder Liander samen.

Zij hebben een gezamenlijke strategie bepaald: de RES   

Documenten

Vastgestelde documenten door gemeenteraden van de 16 gemeenten, het algemeen bestuur van de Waterschappen en de provinciale staten van de provincie Gelderland.

Bestuurlijke besluitvorming

Besluitvorming door deelnemende overheden vindt altijd plaats op de voor hen gebruikelijke wijze. 

De RES is een meerjarig traject. Elke twee jaar wordt een voortgangsrapportage RES opgeleverd. Hierin wordt de voortgang gemonitord en beschreven. Daarnaast wordt de RES herijkt wanneer dit nodig is en vervolgens door de bestuurders van de RES-gemeenten vastgesteld. Zij leggen deze voor 'wensen en bedenkingen' voor aan hun gemeenteraden. We zijn nu op weg naar de RES 2024, daarna volgt de RES 2025, enzovoorts. De RES is zelfbindend.

De gemeenteraden en provinciale staten hebben daarnaast een beslissende rol in de borging van de RES in het omgevingsbeleid. Zij besluiten over de doorvertaling van de RES in de omgevingsvisie en omgevingsverordening (provincie) of omgevingsplan (gemeenten).

RES Tegels Volksvertegenwoordigers

Rol van de volksvertegenwoordiger

Als gekozen raadslid, statenlid of lid van het algemeen bestuur bent u, samen met uw college of DB, de verbinding naar de lokale omgeving. De regio werkt aan een RES van, voor én door de regio. Dat vraagt van u het afwegen van belangen van en binnen uw eigen gemeente, provincie of waterschap. Maar ook het kijken naar belangen over gemeentegrenzen heen: naar buurgemeenten of regio's waarbij u het in het belang van de toekomst van een gebied of regio besluiten neemt. 

Als volksvertegenwoordiger vertaalt u signalen van inwoners naar de politieke en maatschappelijke arena. U stelt kaders vast voor participatietrajecten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan mee kunnen doen. In besluitvorming weeg u de verschillende belangen af.

Als kaderstellende partij geeft u sturing aan de keuzes in de regio voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit en regionale warmteverdelingsvraagstukken. Elke gemeente, provincie en waterschap vertaalt de RES naar eigen (omgevings-)beleid en bijbehorende instrumenten. U stelt dit beleid vast en stuurt waar nodig bij. Ook vervult u een controlerende rol om te borgen dat de gestelde doelen worden behaald. 

Meer informatie over uw rol binnen de RES is beschikbaar op ‘Uw rol als volksvertegenwoordiger’ van NPRES. 

Informatievoorziening Gemeenteraden, Algemeen Bestuur van de waterschappen en Provinciale Staten

Met de regio-agendacommissie stemmen we af hoe de gemeenteraden in de Groene Metropoolregio goed geïnformeerd en betrokken worden bij de RES. We streven naar bundeling van raadsinformatiebijeenkomsten en andere informatievoorzieningen voor de RES met de andere opgaven van de Groene Metropoolregio.  

De informatievoorziening voor provinciale statenleden, gemeenteraadsleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen loopt via de griffie of via de gebruikelijke weg binnen het waterschap. 

Meer informatie voor volksvertegenwoordigers

 

Titel bijeenkomst  

Locatie  

Georganiseerd door 

Webinar milieueffectonderzoek duurzame energie: planMER RES Groene Metropoolregio

Kijk hier de webinar terug

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Online informatieavond Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Online

Meld je hier aan

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen