Projecten

Regio Deal 'Gezonde groene groei'

De Groene Metropoolregio (GMR), The Economic Board (TEB) en de provincie Gelderland werken samen aan een nieuwe Regio Deal.  Ze willen zorgen voor de aanpak van belangrijke opgaven en verbetering van kwaliteit van leven, wonen en werken en leefomgeving van inwoners en ondernemers (zgn. brede welvaart).

Grote en lastige opgaven

Roll-up banner GMR, TEB en provincie

In Regio Deals werken regionale partijen en Rijk samen om grote en lastige opgaven aan te pakken, die alleen via samenwerking tussen verschillende partijen kunnen worden opgelost. Denk bij die partijen aan regionale overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Een regio kan voor een periode van vier jaar een Rijksbijdrage van 5 tot 40 miljoen euro ontvangen, mits tenminste een gelijk bedrag door de regio zelf wordt opgebracht als cofinanciering.

Innovatiekracht

In 2022 hebben de GMR, TEB en de provincie via bijeenkomsten en contacten met meer dan 180 vertegenwoordigers van gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio gesproken om initiatieven (thema’s en projecten) op te halen die passen binnen de opgaven van deze Regio Deal. Daarbij is vooral gekeken naar mogelijkheden om de regionale innovatiekracht te koppelen aan maatschappelijke opgaven. Ook is dit voorstel in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

RD Cargooroo

Gezonde groene groei

Als resultaat hiervan is het voorstel voor de Regio Deal ‘Gezonde groene groei’ opgesteld. Dit bestaat uit zes programmalijnen, gericht op gezond leven, toekomstbestendig wonen, sterke bedrijvigheid, werkende arbeidsmarkt, grenzeloos samenwerken en wijk- en dorpsgerichte aanpak. Per programmalijn worden 'soorten' en 'typen' projecten aangeduid. De doorvertaling naar specifieke projecten gebeurt nu het Rijk besloten heeft om met onze regio een Regio Deal af te sluiten.

Besluitvorming

Het voorstel voor de Regio Deal is op 14 november 2022 officieel ingediend. Besluitvorming door het Rijk hierover is op 17 februari 2023 bekend gemaakt: het Rijk stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de regio Arnhem-Nijmegen. Rijk en regio zetten met deze Regio Deal in op gezonde groene groei door oplossingen voor opgaven in de zorg, woningbouw, economie en arbeidsmarkt.

Uitwerking van de Regio Deal

Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaf tijdens een feestelijke bijeenkomst in Ede het officiële startsein voor alle Regio Deals uit de vierde tranche. Daar werd uiteraard ook de Regio Deal Arnhem-Nijmegen ondertekend. In het najaar wordt het eerste geld beschikbaar gesteld.

Het ministerie van BZK coördineert het dealmakingsproces; vanuit het Rijk zijn er tenminste 7 departementen betrokken. Ambtelijke contactpersonen van departementen gaan de komende tijd met regionale partijen de ambities, beoogde resultaten, aanpak en inzet van de Regio Deal uitwerken. Dit moet dan begin juli leiden tot een convenant waarin de onderlinge afspraken worden vastgelegd. Hierin staan geen concrete projecten, maar wel vormen een aantal verder uitgewerkte dragende projecten de basis voor de afspraken die met het Rijk worden gemaakt.

Meer informatie

Anne Pronk Regio Deal
Vragen of meer informatie? Anne Pronk |
anne.pronk@gmr.nl | LinkedIn (Opent in een nieuw venster)

Gerelateerd nieuws