Projecten

NOVEX Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley vormen samen het NOVEX gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In dit NOVEX gebied werken 26 gemeenten, 3 waterschappen, 2 provincies en het Rijk samen aan de toekomst van de twee regio's.

Uniek gebied

Het NOVEX gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is een stedelijk en landelijk gebied. Met grote rivieren, de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug. Een gebied waar het groen, gezond en schoon wonen en werken is. Nu en in de toekomst. Het is een gebied met goede nationale en internationale verbindingen (weg, water en spoor) en heeft alles in zich om zich blijvend te ontwikkelen tot een topregio in food, health, hightech en energy en in het verlengde daarvan de circulaire economie.

Ruimtelijke keuzes

In Arnhem-Nijmegen-Foodvalley komen een aantal grote opgaven bij elkaar: een schaalsprong door de grote woningbouwopgave, een forse herstelopgave van natuur- en watersystemen en de noodzakelijke transitie van de landbouw. Deze opgaven concurreren in ruimte en hebben onderling effect op en afhankelijkheden van elkaar. Dus is het belangrijk om deze in samenhang te bekijken en aan te pakken. Het Rijk heeft daarom het gebied aangemerkt als NOVEX gebied. Het doel is het versnellen van besluitvorming over ruimtelijke keuzes en de uitvoering van maatregelen.

W NOVEX1. Lentse Plas Strandmoeke Nijmegen 42

Aparte aanpak in zestien gebieden in Nederland

NOVEX staat voor "Nationale Omgevingsvisie Extra".
Er zijn in Nederland zestien NOVEX gebieden aangewezen, waar grote ruimtelijke transities vragen om een apart ontwikkelperspectief. Één van die gebieden is Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Het ontwikkelperspectief stellen Rijk en regio samen op. De plannen voor deze zestien gebieden worden opgenomen in het ruimtelijk voorstel dat de provincies moeten opleveren.

Uitvoerings- en investeringsagenda

Voor de NOVEX gebieden wordt vervolgens een uitvoeringsagenda met regionale investeringsagenda opgesteld: wie doet wat en wanneer? Het Rijk zet vervolgens uitvoeringsorganisaties, gronden, mensen, instrumenten en geld in om het uitvoeren van gebiedsontwikkelingen op weg te helpen of te versnellen. Lees meer informatie over de NOVEX aanpak van de Rijksoverheid.

W NOVEX1. VR Bus Station Arnhem Avond

Deelgebieden in de GMR

In de NOVEX gebieden werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten als partners nauw samen aan:

  • De programmering: wanneer voeren we wat uit.
  • De uitvoering van de afspraken: o.a. invulling van randvoorwaarden en financiering.

Op gebiedsniveau worden de afspraken verder uitgewerkt in gebiedsuitwerkingen.
De GMR is opgedeeld in vier gebieden:

  • Veluwezoom
  • Middengebied
  • Liemers
  • Rijk van Nijmegen

De door het Rijk aangewezen grootschalige NOVEX woningbouwlocaties in Arnhem en Nijmegen hebben daarbij een aparte relatie met het Rijk.

Naast de landelijk gemaakte afspraken levert het regioarrangement van de GMR input voor de gebiedsuitwerkingen. De uitvoering van de gebiedsprogramma's vraagt vaak bijdragen van andere overheden. Hierover worden afspraken gemaakt met Rijk, provincie en waterschappen.

Erik Van Beurden
Vragen of meer informatie? Erik van Beurden |
erik.van.beurden@gmr.nl | LinkedIn (Opent in een nieuw venster)