Actueel

Regioarrangement Meer landschap, meer stad

  • Actueel
  • Regioarrangement Meer landschap, meer stad
Datum: 10 december 2023

We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken.

Als we dat allemaal doen, moet onze provincie bijna twee keer zo groot zijn.

We moeten dus kiezen en slim combineren. Dat doen we samen met anderen.

Gelderse aanpak

Het Rijk, provincie Gelderland, 51 Gelderse gemeenten en 3 waterschappen zijn aan zet om een koers te bepalen voor de komende 20 tot 30 jaar. We werken vanuit de dynamiek en het karakter van zeven Gelderse regio’s. Wat voor regio willen ze zijn? Wat hoort daarbij en past het? Hoe krijgen we dat voor elkaar en in welk tempo? Dat werken we per regio uit en daar maken we afspraken over. De provincie heeft de regie, omdat het totaal van de regio’s een samenhangend geheel moet opleveren. Voor een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen.
Een van die zeven regio’s is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR).

Regioarrangement Meer landschap, meer stad

Regioarrangement Meer landschap, meer stadIn het regioarrangement Meer landschap, meer stad geven provincie, regio, de 18 regiogemeenten en de drie waterschappen hun gezamenlijke perspectief op hoe ze alle opgaven de komende 20 tot 30 jaar in samenhang gaan aanpakken.

Het regioarrangement is binnen alle gemeenten in september-november 2023 voor besluitvorming aan de orde geweest en daarbij vastgesteld.

Maatwerk per regio

Op 11 juli 2023 bespraken Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen van de regioarrangementen. Het college stelt vast dat de samenwerking tussen de vier overheden vertrouwen geeft voor het vervolg en hecht er veel waarde aan de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan. Per regio is maatwerk nodig om bijvoorbeeld te komen tot goed natuurbeheer, waarbij we zuinig zijn op landbouwgrond. We zien met elkaar de nut en noodzaak van een passende energie-infrastructuur. Daarvoor zijn ook landelijke afspraken nodig. Het college ziet dat de woon- en werkopgave een belangrijke plek heeft in de regioarrangementen, zowel voor de grote steden als voor dorpen en kleine kernen, en is daar blij mee. Tegelijkertijd wil het college meegeven dat er meer aandacht mag zijn voor de ‘leefbaarheid’ en de impact van alle opgaven op onze inwoners. We werken immers aan een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen.

Inspraakreactie GMR bij Provinciale Staten

Op 6 december 2023 sprak Carol van Eert, bestuurlijk opdrachtgever Groene groeiregio, in tijdens de vergadering van Provinciale Staten Gelderland. In het cluster Wonen en Ruimte werd het ruimtelijk voorstel 'Stad en land in balans' besproken.
Carol van Eert sprak hier namens het bestuurlijk platform Groene groeiregio, waarin de bestuurders ruimtelijke ontwikkeling van alle achttien gemeenten uit onze regio zitting hebben.
De inspraak is terug te kijken en luisteren. Klik rechts op de pagina op "3. Statenzaal - 09:30", na minuut 21.35 komt Carol van Eert aan het woord.

Presentatie regioarrangement Meer landschap, meer stad

Voorzijde regioarrangement Meer landschap, meer stad powerpointpresentatieIn de presentatie van het regioarrangement zijn de highlights terug te vinden.

Op welke ruimtelijke vraagstukken leggen we de komende jaren de focus. Er is een schema met alle regionale ruimtelijke trajecten terug te vinden. En in het toekomstbeeld is te zien hoe maatregelen uitpakken en welke projecten de komende tijd worden opgepakt; de zgn. gebiedsuitwerkingen.

Vervolg

Gedeputeerde Staten gaven op 5 september hun inhoudelijke reactie op de regioarrangementen, waarbij ze de uitgangspunten uit het coalitieakkoord hadden betrokken. Tussen september en november zijn de stukken in alle gemeenten in de provincie Gelderland besproken. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf over de manier waarop zij de raden en algemene besturen betrekken. Ook werden in deze periode de stukken besproken met Provinciale Staten. De reacties zijn verwerkt in de aangescherpte regioarrangementen. De colleges van B&W, Dijkgraaf en Heemraden en Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting hierover in december een besluit.

De regioarrangementen samen vormen de basis voor een ruimtelijk voorstel dat provincie Gelderland in december aan het Rijk aanbiedt. Hierin laten we zien hoe de landelijke en regionale opgaven ruimtelijk passen in Gelderland.


Gerelateerd nieuws