Projecten

Flexpool

Je kunt jouw gemeente aanmelden voor de Flexpool vanuit de Woondeal Arnhem-Nijmegen!

De Flexpool wordt uitgevoerd door bureau Arcadis | Over Morgen in opdracht van de Groene Metropool. Op deze pagina leest je hoe je zich kunt aanmelden voor ondersteuning uit de Flexpool bij de opgaven rondom het versnellen van woningbouw in jouw gemeente.

Over de Woondeal

In de Groene Metropoolregio is in 2023 de Woondeal 2.0 ondertekend door het Rijk, de provincie Gelderland, gemeenten Arnhem en Nijmegen en de Groene Metropoolregio. Het doel van de Woondeal 2.0 is het versnellen van de woningbouw in de regio. In de Woondeal zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

 • Tot 2030 realiseren we 33.000 woningen. Dit zijn er 5.000 meer dan gepland. Er zijn verschillende locaties aangewezen om deze versnelling te realiseren;
 • In lijn met de nationale doelstelling naar 2/3 betaalbaar voor lage- en middeninkomens;
 • Partijen spannen zich in voor minimaal 25% circulaire bouw in nieuwe woningbouwplannen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulaire bouw ontwikkelen;
 • We gaan (flexibele en tijdelijke) woningen versneld realiseren.

Over de Flexpool

Om de woningbouw te versnellen is een Flexpool ingericht. Deze Flexpool bevat mensen met expertise in het ruimtelijke domein. Zij adviseren gemeenten met specialistische kennis om vraagstukken ‘vlot te trekken’. Deze regeling is gericht op korte adviestrajecten waarmee knelpunten in complexe gebiedsontwikkelingen weggenomen worden en woningbouw kan worden versneld.

Multidisciplinair

De Flexpool is multidisciplinair en bevat mensen met de volgende expertises:

 • Procesmanagement;
 • Planeconomie, financiering en transformatie;
 • Samenwerking, tenderen en aanbesteden, contractvormen & juridisch;
 • Participatie, RO & plan- en gebiedsontwikkelingsproces;
 • Ontwerp, stedenbouw, landschap architectuur;
 • Duurzaamheid, circulariteit, natuur & milieu;
 • Flexwonen;
 • Mobiliteit.

De experts uit de Flexpool brengen met hun extra denkkracht een (vastgelopen) ontwikkeltraject (weer) op gang. Door nieuwe, innovatieve oplossingen voor problemen te bieden, krijgen processen een boost en leiden deze oplossingen meteen tot nieuwe kennis. Projecten of opgaven die eerder vanuit de Flexpool zijn uitgevoerd:

 • Advies rondom netcongestie en stikstofdepositie rondom woningbouwprojecten;
 • Locatiescans voor potentiële locaties voor betaalbare woningbouw, flexwoningen of woonwagenstandplaatsen;
 • Onderzoek naar maatregelen rondom geluidsoverlast voor het aanleggen van een nieuwe woningbouwlocatie;
 • Opstellen gunningscriteria en het toetsen daarvan door middel van een marktconsultatie voor aanbestedingen/uitvragen rondom woningbouwprojecten;
 • Opstellen van ontwikkelscenario’s met financiële en programmatische voorwaarden voor vrijkomende gronden;
 • De inzet van expertise rondom duurzaamheid, participatie en mobiliteit in een gebiedsontwikkeling;
 • Verkeersanalyse en advies voor een centrumgebied;
 • Onderzoek naar passende parkeernormen/parkeeroplossingen voor gebiedsontwikkelingen;
 • Opstellen van een toolbox binnenstedelijk bouwen.

Hieronder staan een aantal uitgebreidere casussen beschreven:

Lees hier meer over de tweede ronde van de Flexpool

Locatiescan woonwagenstandplaatsen Zevenaar

Vraag: De Gemeente Zevenaar geeft aan op zoek te zijn naar geschikte locaties (woonwagenstandplaatsen) voor bestaande en nieuwe bewoners. In 2021 is middels deskresearch een vijftal bestaande locaties planologisch en ruimtelijk in kaart gebracht om te beoordelen of het mogelijk is om de bestaande centra uit te breiden met enkele standplaatsen. Aan Arcadis | Over Morgen is gevraagd een locatiescan uit te voeren die kansrijke locaties in beeld brengt voor het op korte termijn realiseren van nieuwe en/of uitbreiden van bestaande woonwagenstandplaatsen in de gemeente Zevenaar.

Resultaat: Er is een locatiescan uitgevoerd waaruit een aantal locaties naar voren kwamen als potentieel kansrijk. Deze locaties zijn gevisualiseerd in een dashboard die tijdens een werksessie met de gemeente en een afvaardiging van geïnteresseerde woonwagenbewoners werd gebruikt om de locaties te beoordelen. Bij deze kwalitatieve beoordeling van de locaties zijn kansen en risico’s per locatie besproken. Hieruit is een shortlist aan locaties naar voren gekomen die verder onderzocht kunnen worden op haalbaarheid.

Haalbaarheid ontwikkelprojecten door stikstof en netcongestie

Vraag: De gemeente Renkum heeft Arcadis gevraagd om de gevolgen van de stikstof wet -en regelgeving en netcongestie voor de haalbaarheid van ontwikkelprojecten in beeld te brengen en te adviseren over vervolgstappen.

Resultaat: Om de impact van stikstof en netcongestie op Renkum in kaart te brengen, heeft Arcadis | Over Morgen een GIS-kaart gemaakt met de status van elk woningbouwproject rondom stikstof door middel van AERIUS-berekeningen en de status van vergunningverlening op basis van stikstofdepositie en aansluiting op het elektriciteitsnet door Liander. Lees het volgende artikel voor meer toelichting op dit project.

Ontwikkelstrategie Sportpark Wilhelmina

Vraag: De drie voetbalclubs op het huidige Wilhelmina Sportpark in Heelsum fuseren. Als gevolg daarvan kunnen de velden efficiënter benut worden en komt er maximaal 42.900 m2 ruimte vrij. Aan Arcadis | Over Morgen is gevraagd ontwikkelingsscenario’s voor de vrijkomende gronden op te stellen.

Resultaat: Er zijn negen ontwikkelingsscenario’s ontwikkeld. In deze scenario’s is integraal gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit, geldend beleid en regelgeving, het behalen van maatschappelijke doelen, draagvlak en financiën. Zowel woningbouw als niet-woonfuncties zijn verkend in het onderzoek. Deze scenario’s zijn vertaald naar een adviesvariant. De adviesvariant vormt de basis voor een aantal, door de raad vast te stellen, financiële en programmatische kaders voor de herontwikkeling van de vrijkomende gronden. Deze kaders kunnen worden ingezet bij de verdere planvorming voor het gebied.

In gesprek met de Flexpool over jouw project

Werk jij voor één van de achttien gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen? Dan nodigen wij jou uit om met ons in gesprek te gaan over de inzet van de Flexpool binnen jouw project.

Wanneer je onderstaand aanmeldformulier invult, nemen wij contact met je op om een (digitale) afspraak in te plannen om uw aanmelding te bespreken en gezamenlijk te komen tot een passende aanpak voor de inzet van de Flexpool. Het proces is daarmee iets gewijzigd ten opzichte van eerdere rondes.

Lees eerst de aanvullende informatie over het proces en selectie van de Flexpool, voordat u het formulier invult.

Als je vragen hebt of als je twijfelt of het project bij de Flexpool past*, bel dan met Matthijs Lenis via 06 - 52 75 15 46 of mail naar flexpool@groenemetropoolregio.nl.

Aanmelden voor de Flexpool

Werk jij voor één van de achttien gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen? Dan nodigen wij jou uit om jouw project aan te melden voor de Flexpool. 

Basisgegevens
Indien onzeker geef een schatting
Omschrijving project of opgave

Hieronder beschrijft u het project en waarom u de expertise wilt inschakelen vanuit de Flexpool. Benoem daarin de volgende punten:

Project of opgave
- Locatie van het project of de opgave;
- Kenmerken van het project of de opgave (denk aan woningtype, tijdlijn/fasering, status planvorming, actoren etc.).


Inzet van de Flexpool
- Tegen welke knelpunten u aanloopt om de versnelling in gang te zetten;
- (Mogelijke) oplossing, welke expertise vanuit de Flexpool daarbij nodig is om versnelling te realiseren en per wanneer.

Logo Arcadis Over Morgen (1)

Provinciaal versnellingsteam

*Het Versnellingsteam Woningbouw helpt gemeenten bij woningbouwopgaven. Projectleiders van elk woningbouwproject kunnen altijd een korte vraag stellen of om even te sparren. Het versnellingsteam probeert die zo snel mogelijk te beantwoorden zodat de projectleider snel weer verder kan met het project. Je kunt contact opnemen via: versnellingsteamwoningbouw@gelderland.nl of je contactpersoon. Verdere inzet van het versnellingsteam richt zich met name op grote woningbouwprojecten. Ze ondersteunen met een breed palet aan diensten op alle niveaus. Dat varieert van een uitvoeringsstrategie voor een gemeente, ontwikkelstrategie, het opstellen van een visie en stedenbouwkundig plan, planologisch-juridische onderbouwing, vragen over mobiliteit en stikstof tot ondersteuning bij proces-/projectmanagement. Inzet is tijdelijk.

Meer weten? www.gelderland.nl/versnellingsteamwoningbouw


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven