• Kennisbank
  • Flexpool: concrete duurzame ambities voor Winssen-Zuid

Kennisbank

Flexpool: concrete duurzame ambities voor Winssen-Zuid

Flexpool Woondeal helpt gemeenten knelpunten in woningbouwprojecten op te lossen en de woningbouw te versnellen. Ook kunnen gemeenten veel van elkaars oplossingen leren. Daarom lichten we in deze kennisbank regelmatig een project of thema van de Flexpool uit. In dit artikel: het concreet maken van de duurzame ambities voor Winssen-Zuid.

Gemeente Beuningen heeft de ambitie om het gebied ten zuiden van Winssen-Zuid te transformeren naar een woongebied met 345 woningen en heeft hiervoor hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Voor dit gebied was al een ontwikkelvisie opgesteld (Omgevingsprogramma Woningbouw), maar de ambities op het gebied van duurzaamheid hadden nog een flinke concretiseringsslag nodig om ze te borgen in het planproces. Over Morgen heeft vanuit de Flexpool het Omgevingsprogramma Woningbouw verrijkt en geconcretiseerd op vier duurzaamheidsthema’s: duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulariteit en duurzame mobiliteit.

Hoge ambities

Zowel binnen de gemeenten als vanuit de regio zijn er hoge ambities op duurzaamheid, bijvoorbeeld rondom circulair bouwen of klimaatadaptatie. Het blijkt echter nog best lastig om dit goed te borgen in het planproces. Want hoe prioriteer je de verschillende duurzaamheidsambities? Hoe schets je een ambitieus, maar ook realistisch duurzaamheidsbeeld met de daarbij passende uitgangspunten? Hoe zorg je dat in de ontwikkeling en beheerfase, zowel ontwikkelaars als gemeenten en toekomstige bewoners en ondernemers deze uitgangspunten naleven?

Duurzaamheidsbeeld Winssen-Zuid

De focus bij de ontwikkeling van Winssen-Zuid ligt op het ontwikkelen van een volledig natuurinclusief gebied dat ecologisch verbonden is met de omgeving en de biodiversiteit in het gebied versterkt. Winssen-Zuid wordt een woonwijk vol nieuw groen die aantrekkelijk is voor nieuwe en bestaande bewoners van het dorp. Een waterrobuust gebied, met woningen die energiezuinig zijn opgezet en voorzien van individuele duurzame warmtevoorzieningen. Circulariteit is zichtbaar in het gebruik van biobased materialen in woningen en openbare inrichting. Er wordt volop ingezet op wandelen, fietsen en elektrische auto’s.

Structuurmodel Winssen Zuid Met Legenda

Duurzaamheidsvisie

“Het is belangrijk om de ambities op duurzaamheid al in een vroeg stadium van je project te bespreken, om niet achteraf met onhaalbare maatregelen te ‘moeten’ werken," vertelt Amy van Eijk, projectleider bij gemeente Beuningen. “Veel maatregelen zijn kleine aanpassingen die je plan juist kwalitatief beter maken.“ Daarom is samen met de gemeente Beuningen toegewerkt naar een duurzaamheidsvisie, inclusief een risicoanalyse en een advies over instrumenten en borging. Deze visie is tot stand gekomen door betrokkenheid van ambtenaren vanuit verschillende thema’s, de stedenbouwkundige van SRO en de inbreng van ontwikkelaars Klok Groep en Jansen Bouwontwikkeling.

Duurzaamheidsthema's

Tijdens het project zijn eerst de duurzaamheidsthema’s vastgesteld, gevolgd door een grondige analyse van het bestaande beleid en de context. Ook het beleid vanuit de Groene Metropoolregio is hierin meegenomen. De verschillende ambities zijn hierin geprioriteerd en vastgelegd in een ambitieweb en een duurzaamheidsbeeld. Vanuit hier is de duurzaamheidsvisie opgesteld. Iedere locatie heeft zijn eigen kenmerken en daarbij ook zijn eigen mogelijkheden. Amy van Eijk vond het daarom waardevol om de duurzaamheidsambities vanuit de kwaliteiten van het gebied op te stellen: “Al snel kwamen wij erachter dat het minder geschikt is om bij een kern als Winssen in te zetten op een hele lage parkeernorm of een duurzaam OV. Maar door zijn groene omgeving is de kern juist wel geschikt om meer in te zetten op biodiversiteit en natuurinclusief bouwen.”

De volgende uitdaging voor gemeente Beuningen is om de duurzaamheidsambities in goede afstemming met de ontwikkelaars verder uit te werken en vast te leggen. Ook dit vervolgproject wordt ondersteund met hulp vanuit de Flexpool.

Ambitieweb Winssen Zuid

Wat kunnen andere gemeenten leren van dit project?

  • Durf als gemeente hoge duurzaamheidsambities te hebben voor gebiedsontwikkelingen. Zorg wel dat je duurzaamheid vroeg in het proces concreet maakt door alle thema’s samen te behandelen. Betrek hierbij zowel de stakeholders uit het gebied (bv. grondeigenaren) als experts van de gemeente.
  • Richt je op alle duurzaamheidsthema’s en maak deze bespreekbaar. Zo voorkom je een blinde vlek. Bepaal vervolgens welke duurzaamheidsthema’s prioriteit krijgen in het gebied.
  • Vertaal je ambities door naar realistische uitgangspunten. Stem borging goed af met de gemeente en ontwikkelaars, zodat je ambities ook gerealiseerd kunnen worden. Het uitwerken van gebiedsgerichte uitgangspunten naar normen helpt de gemeente om het programma van eisen vorm te geven.

Meer informatie

Wil jij meer weten over dit project of het omgevingsprogramma inzien? Neem dan contact op met Amy van Eijk, projectleider van gemeente Beuningen via A.v.Eijk@beuningen.nl

Wil je meer weten over de Flexpool en hoe je als gemeente een aanvraag kan doen? Kijk dan op de pagina van de Flexpool. Of neem contact op met Rick van Hees, programmacoördinator van de Flexpool via Rick.vanhees@overmorgen.nl