Actueel

Toewerken naar het regioarrangement

  • Actueel
  • Toewerken naar het regioarrangement
Datum: 12 mei 2023

Hoe passen de ambities die we hebben met de regio binnen de beschikbare ruimte? Besluiten die we vandaag nemen zijn bepalend voor de kansen die we in de toekomst hebben.

Wat is het regioarrangement?

Het Rijk wil eind 2023 met alle provincies afspraken maken over hoe wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur, goed samen passen binnen de beschikbare ruimte. Deze vraagstukken nemen ruimte in waar slimme oplossingen voor moeten komen. Het Rijk vraagt hiervoor een ruimtelijk voorstel van de provincie. De provincie Gelderland bouwt haar ruimtelijk voorstel vanuit zeven regio’s op: één regioarrangement per regio, waaronder de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 

Wat komt hier in te staan?

In het regioarrangement maken de provincie, regio, gemeenten en de  waterschappen afspraken over het gezamenlijk perspectief en aanpak voor de komende 20 tot 30 jaar.

Het regioarrangement van de Groene Metropoolregio  bestaat voor een groot deel uit bestaande informatie zoals de Verstedelijkingsstrategie, de gebiedsuitwerkingen, de Woondeal 2.0 en de Regio Deal. Daarnaast komen ook nieuwe zaken aan bod zoals vraagstukken rondom energie, (circulaire) economie en landelijk gebied.

Wat voor een regio willen we zijn?

De Groene Metropoolregio kent samen met de regio Foodvalley een forse groei aan inwoners in de komende jaren: tot 2040 zijn er naar verwachting 100.000 extra woningen nodig, waarvan 60.000 in de Groene Metropoolregio. De groei brengt opgaven met zich mee voor leefomgeving, mobiliteit en economische ontwikkeling, energie, klimaat en het landelijke gebied.

De opgave is: Hoe kan de regio het kwalitatieve karakter van aantrekkelijke steden en kernen in een afwisselend landschap in stand houden en zelfs versterken, als de ruimtebehoefte voor wonen, werken, recreëren en landschap nog verder toeneemt en het mobiliteitsnetwerk nu al tegen zijn grenzen aanloopt?

De strategie is uitgewerkt in het verstedelijkingsconcept ‘Meer landschap, meer stad’, dat in 2021 is vastgesteld. Deze gaat uit van een integrale benadering van de regio op basis van kwalitatief hoogwaardige ontwerpprincipes, die zijn uitgewerkt voor de bouwstenen leefomgeving, economie, mobiliteit en wonen.

Er is een aantal belangrijke criteria:

  • Leefomgeving: hierbij wordt de verstedelijking zo vormgegeven dat deze bijdraagt aan klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit en natuur-inclusieve landbouw;
  • Mobiliteit: het mobiliteitsnetwerk binnen de GMR heeft nu al een groot aantal knelpunten; het doel is om mensen te laten reizen op de slimste en schoonste manier, en om nabijheid van wonen, werk en voorzieningen te creëren door te bouwen binnen de bestaande kernen en steden;
  • Economie: wonen en werken worden meer in balans opgepakt. Een regio die economisch, ecologisch en sociaal tot bloei komt de komende 20 jaar, maar in balans met de omgeving en rekening houdend met een transitie naar een circulaire economie;
  • Wonen: laat groei zoveel mogelijk binnen de huidige kernen plaatsvinden met de ambitie om natuur en landschap te versterken.

Het regioarrangement is een volgende stap of kans om deze randvoorwaarden te agenderen en tegelijkertijd verder te verdiepen op een aantal onderwerpen zoals energie, economie en landelijk gebied.

Webinar 16 mei

Op 16 mei heeft een informerend webinar plaatsgevonden om de inhoud van het regioarrangement en de bouwstenen hierbinnen te bespreken. Ook kwam de regionale inbreng het voor het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) aan bod. 

Bekijk hier de webinar

Flyer over het regioarrangement


Gerelateerd nieuws