Actueel

Nieuw regionaal verkeersmodel brengt brede mobiliteitseffecten in beeld

  • Actueel
  • Nieuw regionaal verkeersmodel brengt brede mobiliteitseffecten in beeld
Datum: 31 maart 2021

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gaat samen met provincie Gelderland een nieuw, multimodaal, regionaal verkeersmodel opzetten. Dit nieuwe model geeft inzicht in de verkeersstromen van auto én fiets en openbaar vervoer, en inzicht in de invloed van andere mobiliteitsontwikkelingen zoals de vorming van hubs en slimme mobiliteit. Het nieuwe model is een flinke stap vooruit ten opzichte van het huidige model dat alleen naar het autoverkeer kijkt.

Het nieuwe multimodale model helpt niet alleen de ontwikkelingen in mobiliteit te onderzoeken, maar vooral de effecten van komende ruimtelijke vraagstukken op het mobiliteitsnetwerk in beeld te brengen. Als regio en provincie zetten we in op een bereikbare regio en duurzame mobiliteit: lopen, fiets en ov (bus en trein). De bredere kijk op mobiliteit die het nieuwe model geeft, helpt hierbij. Het nieuwe verkeersmodel moet eind 2021 klaar zijn.

Op dit moment kunnen regionale overheden en gemeenten alleen zogeheten unimodale verkeersmodellen toepassen bij ruimtelijke vraagstukken. Deze modellen laten alleen zien in hoeverre het wegennetwerk in staat is het autoverkeer te laten doorstromen en waar mogelijk knelpunten ontstaan. Er kan niets worden gezegd over de invloed en gevolgen van ov, fietsnetwerk, hubs of andere slimme maatregelen. Terwijl het beleid van provincie, regio en gemeenten is om juist dit fiets- en ov-netwerk veel aan belang te laten toenemen. Dan moet ook het effect daarvan en de samenhang tussen de verschillende modaliteiten veel beter in beeld kunnen worden gebracht. Het nieuwe verkeersmodel doet dit. Hierdoor krijgen we meer inzicht in welke maatregelen mogelijk tot oplossingen leiden. En als we deze maatregelen vervolgens uitwerken en multimodaal doorrekenen, kunnen we de effecten ervan achterhalen.

Inzicht in gevolgen voor bereikbaarheid

Het nieuwe, multimodale model is bijvoorbeeld heel belangrijk om goede keuzes te kunnen maken bij de geplande woningbouw in onze regio. Zo blijkt uit doorrekening van het huidige (unimodale) verkeersmodel dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat het autoverkeer van en naar Arnhem en Nijmegen gaat vastlopen. Een bredere kijk op mobiliteit, dus ook ov, fiets en hubs, is dan ook heel belangrijk. Eind 2021 worden keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van nog meer nieuwe woningbouw- en werklocaties voor de periode tot 2040 in onze regio (Verstedelijkingsstrategie). Het effect hiervan op de bereikbaarheid is groot en komt bovenop de reeds geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Het nieuwe model geeft beter inzicht of en hoe het bestaande of nieuwe multimodale netwerk de bereikbaarheid van deze nieuwe ontwikkelingen kan faciliteren. Als dit niet mogelijk blijkt, kan het model inzicht geven waar en met welke mix aan oplossingen ook in de toekomst de bereikbaarheid van en in de regio kan worden gegarandeerd.

Beter onderbouwde keuzes maken

Als regio vinden we het belangrijk om te werken in lijn met onze regionale visie op duurzame mobiliteit, de Visie voor een bereikbaar Gelderland en de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Het nieuwe model helpt ons om keuzes te maken die beter onderbouwd en in lijn zijn met deze visies. Ook kunnen we er verschillende maatregelen beter door prioriteren, omdat we met het model kunnen doorrekenen welk effect een maatregel heeft op de bereikbaarheid.

Naar verwachting eind 2021 klaar

Deze maand willen provincie Gelderland en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een bureau de opdracht geven om het model te ontwikkelen, door het bestaande unimodale model uit te bouwen. Ons doel is dat het model eind 2021 klaar is. Ook individuele gemeenten in de regio en Rijkswaterstaat kunnen er dan gebruik van maken.


Gerelateerd nieuws