Actueel

Kennismaken met Erik van Beurden, NOVEX manager Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

  • Actueel
  • Kennismaken met Erik van Beurden
Datum: 10 april 2024

In februari is Erik van Beurden (61) gestart als NOVEX manager voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Regio Foodvalley. Een functie die voortkomt uit de wens van het Rijk om weer regie te voeren op het gebied van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

De GMR en Foodvalley vormen samen een van de 17 NOVEX gebieden. Dit zijn gebieden in Nederland met onder andere een grote verstedelijkingsopgave, waarvoor intensieve samenwerking tussen de regio’s, provincie en Rijk nodig is.

NOVEX Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Maatschappelijk betekenisvol werk

Erik is in de jaren ’80 opgeleid als milieukundige en heeft een lange loopbaan bij verschillende gemeenten en de VNG als beleidsambtenaar, programmamanager en afdelingshoofd. Van april 2014 tot september 2021 was hij wethouder van de gemeente Leusden. In zijn portefeuille had hij onder andere duurzaamheid, verkeer, ruimtelijke ordening en wonen en het buitengebied. Vervolgens maakte hij de overstap naar adviesbureau Arcadis Over Morgen. In opdracht van de provincie Gelderland vult Erik de functie van NOVEX manager voor Arnhem-Nijmegen-Foodvalley in.

Voor Erik is de maatschappelijk betekenis van zijn werk een belangrijke drive. Veel uitdaging en werkplezier ervaart hij in interbestuurlijke samenwerkingstrajecten. De complexiteit is groot en vraagt erom dat de verschillende belangen in balans blijven en ieders achterban (zoals de gemeenteraden) goed betrokken zijn. Hier ziet Erik een belangrijke rol voor de regio en zichzelf.

Animo om samen te werken

Wat Erik opvalt is de breed gedragen urgentie in de regio’s en de animo om samen te werken aan de ruimtelijke uitdagingen. Het NOVEX ontwikkelperspectief is een waardevolle opbrengst van het proces waarin ook de Verstedelijkingsstrategie is ontwikkeld en vastgesteld.

De eerste opdracht van Erik is om het NOVEX ontwikkelperspectief verder te brengen naar een NOVEX uitvoeringsagenda. Op termijn moet die agenda ook leiden tot een regionale investeringsagenda, maar dat is het nog niet. De komende maanden tot de zomer worden gebruikt om te komen tot een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen. Daarin kijken de regio’s met het Rijk naar de al gemaakte en nog te maken afspraken over de verstedelijking en de woningbouw. Andere belangrijke thema’s voor de regio’s zijn natuurherstel, een robuust watersysteem en de transitie van de landbouw. Deze thema’s moeten in het ontwikkelperspectief nog verder worden uitgediept.

Voorspelbaar proces

De Verstedelijkingsstrategie Meer landschap, meer stad is een mooi vertrekpunt. De regionale samenwerking boekt ook concrete resultaten. Als goed voorbeeld noemt Erik het groen-blauw raamwerk en de projecten die de regio’s hiervoor willen uitvoeren.

Naast gedeelde ideeën en plannen zijn er natuurlijk ook verschillen in de agenda’s, opgaven, belangen en in tempo. Deze verschillen wil Erik leren kennen, om ervoor te zorgen dat de uitvoeringsagenda voor alle betrokkenen op een transparante manier verloopt.

Voor de coördinatie heeft de provincie een regieteam. Hierin werken de provincie, gemeenten, waterschappen, betrokken departementen en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Erik is voorzitter maar heeft geen vaste werkplek bij de provincie. Hij wil z’n zoveel mogelijk tijd in de regio besteden. Kennis maken en zo goed mogelijk weten wat er lokaal leeft en speelt.


Gerelateerd nieuws