Regionaal Programma Werklocaties (RPW) - aanbod in balans brengen

Begin 2018 spraken gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen af om geen nieuwe werklocaties toe te staan. Er was sprake van overaanbod. Daarnaast lagen verschillende bedrijventerreinen er nogal versnipperd bij. Daarom is het huidige aanbod in balans gebracht met de vraag naar locaties. De afspraken werden vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en door de provincie Gelderland vastgesteld. Binnen dit programma wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen werklocaties: bedrijventerreinen, kantoorlocaties en locaties voor perifere detailhandel (PDV-locaties).

Ook sprak de regio Arnhem-Nijmegen af om de economische ontwikkelingen jaarlijks te volgen, om waar nodig bij te kunnen sturen.

Onderzoeksuitkomsten

In 2019 en 2020 is onderzoek gedaan naar de uitgifte van de werklocaties. Hieruit kwam naar voren dat door een historisch hoge uitgifte het overaanbod aan bedrijventerreinen fors is teruggedrongen. Nieuwe ramingen laten tot 2030 een ontwikkelruimte van 120 hectare voor nieuwe bedrijfskavels zien. Daarvan is in de regio ruim 40 hectare noodzakelijk voor de huisvesting van grote logistieke bedrijven (XXL-logistiek). De relatief hoge vraag naar kavels voor kantoren op centrumlocaties in Arnhem en Nijmegen is onveranderd gebleven. Op de meeste kantorenparken elders en locaties voor perifere detailhandel zoals bouwmarkten en tuincentra is echter nog wel sprake van enig overaanbod. Medio 2020 werd daarom besloten om het RPW te gaan herzien.

Voorstel RPW 2021-2024

Op basis van de onderzoeksuitkomsten is door de portefeuillehouders Economische Zaken een nieuw Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 opgesteld. De voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Economie Jan van Dellen is verheugd: 'Toen we afgelopen jaar met elkaar constateerden dat er na jaren van krimp weer ruimte ontstond om gronden voor bedrijventerrein uit te geven, was het nodig om met elkaar nieuwe afspraken te maken. We stellen o.a. voor om extra ruimte te bieden voor de uitbreiding van logistieke hotspots in onze regio.'

Het voorstel RPW 2021-2024 met onderliggende onderzoeksrapporten en -adviezen leest u hier:

XXL logistiek

Van de 120 ha. ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen is ruim veertig hectare noodzakelijk om in de regio grote logistieke bedrijven (XXL-logistiek) te kunnen huisvesten. Voorgesteld wordt om 12,5 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Grift, onderdeel van het logistieke knooppunt Nijmegen. Daarnaast wordt voorgesteld 20 hectare beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van DocksNLD in Montferland dat onderdeel uitmaakt logistieke knooppunt Emmerich, Montferland, Zevenaar. De overige beschikbare ruimte voor grote logistieke bedrijven, ruim 10 hectare, wordt pas vrijgegeven na een evaluatie van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) dat gepland staat voor 2022.

Kantoren en grootschalige detailhandel

Waar er voor bedrijventerrein dus wat extra ruimte wordt gevonden, geldt dat nog niet voor kantoren. Hoewel het overaanbod is teruggedrongen is er nog steeds sprake van overaanbod. Dat betekent in de praktijk dat uitsluitend op centraal stationslocaties in Arnhem en Nijmegen ruimte is om extra kantoorruimte te realiseren. Naast deze twee plekken worden de stations Arnhem Velperpoort, Arnhem Zuid, Elst Centraal, Heijendaal en Nijmegen Lent als potentiële overlooplocaties aangewezen indien rondom Nijmegen Centraal en Arnhem Centraal onvoldoende kantoorruimte gerealiseerd kan worden.

Voor grootschalige detailhandel op bedrijventerreinen geldt nog steeds dat er een overaanbod is. Hier komt dus geen extra ruimte voor in het RPW.

Vervolg

Het door de regio vastgestelde RPW is via de colleges van de deelnemende regiogemeenten aangeboden aan de gemeenteraden. Na besluitvorming in de gemeenteraden is het RPW aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten. Deze heeft ingestemd met het plan. Daarmee is RPW een belangrijk toetsingsinstrument voor ruimtelijke economische ontwikkelingen in de regio.

Uitvoering

Voor de uitvoering van dit beleid is een Adviesgroep in het leven geroepen: het Intergemeentelijk Overleg Werklocaties (IOW). Dit overleg bestaat uit een vijftal regionale medewerkers (uit verschillende gemeenten) en een provinciaal adviseur. Het IOW komt maandelijks bijeen en bereidt adviezen voor het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Economie voor. Het gaat dan onder meer om nieuwe verzoeken van ondernemers voor uitbreiding of verandering van functies op de werklocaties. Deze worden getoetst aan het geldende RPW-beleidskader.