Projecten

Tempotafel Versnelling & Continuïteit

  • Projecten
  • Tempotafel Versnelling & Continuïteit

Samen met marktpartijen en woningcorporaties versnellen we de woningbouw in onze regio. Aan de tempotafel Versnelling en continuïteit bekijken we wat er nodig is om op diverse locaties versneld meer woningen te bouwen.

Woningmarktmonitor

Om de versnellingskoers te bewaken, gebruiken we de Woningmarktmonitor. Hiermee wordt aan de tempotafel Versnelling en continuïteit bekeken of de publieke en private focus op dezelfde versnellingslocaties zit en wat er nodig is om op deze locaties versneld meer woningen te realiseren.

Tempotafels in 2023

Uitkomsten woningmarktmonitor, flexwonen en versnellingslocaties

Op 15 juni zijn bij Talis in Nijmegen de uitkomsten van de woningmarktmonitor zijn besproken, heeft de Tasforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting zich gepresenteerd en zijn oplossingsrichtingen verkend voor 3 versnellingslocaties. De bevindingen vind je hier.

Verdieping en reflectie op uitkomsten woonbehoefteonderzoek

Op 14 februari zijn bij LIV in Nijmegen in een aantal verdiepende sessies de voorlopige uitkomsten van het regionaal woonbehoefteonderzoek besproken.

De uitkomsten van deze bespreking zijn meegenomen bij de afronding van het rapport. Het regionaal woonbehoefteonderzoek vind je hier

Lees hier meer over de woningmarktmonitor

Tempotafels in 2022

Nieuwe plankaarten

Op basis van de Woningmarktmonitor zijn nieuwe plankaarten ontwikkeld. In 2022 willen we op basis hiervan een stap verder zetten in kennisdeling en uitbouw van het netwerk. Hierbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen wat je doet om te versnellen en wat je doet voor continuïteit. Dit vraagt een eerlijk oordeel per locatie: is er sprake van versnellingspotentieel (of voorkomen van vertraging)? 

Kansen grijpen voor bouwontwikkelingen: de voorfase

In de Tempotafel Versnellen en Continuïteit (uitvoering Woondeal) komt de inzet van marktpartijen, woningcorporaties en overheden om woningbouw te realiseren bij elkaar. Deze Tempotafel volgt kritisch de planontwikkeling en brengt door middel van reality-checks focus aan op kansrijke plannen. Daarnaast informeren de deelnemers aan de Tempotafel elkaar over kansen voor versnelling (of het voorkomen van vertraging).  

Op 28 maart 2022 was er een inspiratiebijeenkomst over kansen in de voorfase van een project. Renée van Bommel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken nam de deelnemers mee in kansen die het Rijk landelijk waarneemt. Zij ging in op de ambities van minister De Jonge om de voorfase te verkorten. Vervolgens belichtten Rens Rikken van Van Wijnen en Wouter Wurdemann van AM een aantal praktijkvoorbeelden. Daarbij ging het om intensieve samenwerking in het voortraject via ateliersessies, gezamenlijk vormgeven van het ontwerp en procedures. Kern van deze bijdragen is dat publieke en private partners ook samen moeten ontwerpen en daarbij ook werkzaamheden delen: minder vanuit vaste rollen, meer vanuit gezamenlijkheid. Stefan Tempelman ging tot slot in op de werkwijze van de gemeente Overbetuwe waarin zij het accent leggen op de korte termijn, zodat zij vooral aandacht kunnen geven aan realisatie van plannen. 

Werken aan tempo in woningbouw

Vanuit de Woondeal is er een publiek-private tempotafel waarin gemeenten, provincie, Rijk, woningcorporaties en marktpartijen zich buigen over de versnelling van woningbouw. Deze tempotafel doet periodiek een reality-check op de grootschalige woningbouwontwikkelingen in de regio. Bram Klouwen, programmamanager van de Woondeal, lichtte aan het Regio Overleg(t) toe waar we staan met de uitvoering van de Woondeal. Zijn bevinding: “We werken er hard aan, maar er moet meer aandacht zijn voor de realisatie en betaalbaarheid van plannen”. Henri Schimmel van BPD en één van de samenwerkingspartners in de regio gaf aan waar bouwers in de regio zoal tegenaan lopen. Belangrijke conclusie voor hem was dat er over en weer begrip moet zijn voor ieders complexiteit. Dan kom je sneller tot oplossingen dan door in beelden over elkaar te praten.

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden zag in het gesprek belangrijke kansen: “We moeten nu bij de actualisatie van de Woondeal een aantal duidelijke keuzes maken waar we de komende vier jaar met elkaar profijt van hebben. Laten we daar onze raden goed in meenemen”. Zij vraagt extra inzet voor betaalbaarheid van het wonen: “Dat is nodig voor bijvoorbeeld zorgdoelgroepen, en ook voor de jonge starter.“

Deelnemen

Meer weten over deze tempotafel of wil je deelnemen? Stuur een bericht naar groene-groeiregio@groenemetropoolregio.nl. 


Gerelateerd nieuws


Gerelateerde opgaven