Projecten

Slimme en schone logistiek

Met de groei van de regio neemt het belang van logistiek de komende jaren toe. Vanuit een Europees perspectief is deze regio een strategisch knooppunt van transportcorridors naar elke windrichting. Dit geeft mogelijkheden en kansen, maar ook bedreigingen. We willen de negatieve impact van transport en logistiek op de leefomgeving tot een minimum beperken én onze groei in wonen en werken faciliteren.

Het speerpunt slimme en schone logistiek heeft vier onderwerpen:

 

  • Verslimmen aanpak laadinfrastructuur (netcongestie)

We streven ernaar een verbinding te leggen tussen de centrale aanpak vanuit landsdeel Oost (NAL-Oost) en de gemeenten in onze regio. Dit doen we door kennis te delen en pilotprojecten op te zetten, waardoor we het tijdig realiseren van voldoende laadinfrastructuur stimuleren. Hierbij houden we rekening met problemen rondom netcongestie.

  • Versterken en verschonen multimodaliteit (corridor-aanpak)

Het verminderen van CO₂-uitstoot in mobiliteit is cruciaal, en logistiek speelt hierbij een essentiële rol. We bundelen onze krachten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door deel te nemen aan het MIRT-Programma Topcorridors. Binnen dit programma staat een slimme en schone aanpak centraal voor onze regio. De projecten die we samen met het Rijk uitvoeren, dragen bij aan het versterken van onze positie als de meest duurzame schakel in het Europese TEN-T corridor-netwerk. Op deze manier zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid van onze regio niet verder onder druk komt te staan door het toenemende internationale goederenvervoer.

  •  Signaleren externe ontwikkelingen

Wij nemen de rol op ons als vertegenwoordiger van het regionale belang in landelijke vraagstukken rondom goederenvervoer, zoals de Goederen corridor Noordoost Europa (GNOE). Ons streven is om duurzame en veilige routes voor goederenvervoer te realiseren, waarbij we conflicten met onze woningbouwlocaties en andere regionale afspraken proberen te voorkomen.

  • Ruimtelijke inpassing 

Door de toenemende schaarste aan ruimte in steden wordt het voor bedrijven steeds moeilijker en kostbaarder om hun klanten te bedienen. Tegelijkertijd groeit vanuit maatschappelijk oogpunt de aandacht voor verkeersveiligheid en het beperken van overlast, naast de al bestaande focus op emissievrije mobiliteit. De beschikbare ruimte en toegankelijkheid spelen een cruciale rol bij het organiseren van logistiek: hoe efficiënt dit gebeurt en welke impact het heeft.

Om een nul-impact logistieke aanpak te realiseren, is het niet voldoende om alleen beleid te formuleren en oplossingen te bieden voor schone transportmiddelen. Het gaat ook om de integratie van logistieke faciliteiten in en rond steden, het stellen van normen en eisen aan logistieke voertuigen op lokaal niveau, en het meenemen van logistiek bij het ontwerp en de herinrichting van gebieden. Deze integrale aanpak om nul-impact logistiek te bereiken wordt onder andere gerealiseerd via het Ruimtelijk Plan Werklocaties (RPW).