Actueel

Spoorzone Arnhem-Oost en Foodvalley-Zuid willen status Grootschalig Woningbouwgebied

  • Actueel
  • Spoorzone Arnhem-Oost en Foodvalley-Zuid willen status Grootschalig Woningbouwgebied
Datum: 07 april 2022

100.000 extra woningen lukt alleen met investeringen in landschap, bereikbaarheid en economie

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Regio Foodvalley en de provincies Gelderland en Utrecht bouwen samen de komende jaren 100.000 nieuwe woningen. Dinsdag spreekt de Tweede Kamer met minister De Jonge over zijn eerste plannen waarmee hij de woningnood wil aanpakken. De beide regio’s willen dat de gebieden Spoorzone Arnhem-Oost en Foodvalley-Zuid worden aangewezen als een ‘Grootschalig Woningbouwgebied’. Dat is nodig omdat het niet alleen gaat om de bouw van 100.000 woningen, maar óók om het versterken van het landschap, de bereikbaarheid en de economie om zo beide regio’s toekomstbestendig te maken. Daarvoor zijn aandacht én extra investeringen van het Rijk nodig.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) presenteerde 11 maart jl. zijn “Nationale Woon- en Bouwagenda”. Daarin staat dat gebieden met een complexe woningbouwopgave de status Grootschalig Woningbouwgebied kunnen krijgen. De Stationsomgeving en Kanaalzone in Nijmegen hebben die status al, maar de regio’s kunnen nog meer bijdragen. Spoorzone Arnhem-Oost en Foodvalley-Zuid zijn complexe gebieden omdat hier álle opgaven samenkomen: wonen, leefomgeving, stikstof, mobiliteit en economie. Daarvoor zijn afspraken mét en middelen ván het Rijk nodig; als Grootschalig Woningbouwgebied kunnen die afspraken worden gemaakt.

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley brachten dit de afgelopen weken al bij minister Hugo de Jonge onder de aandacht toen hij bezoeken bracht aan Regio Foodvalley (7 maart) en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (28 maart).

Investeringen nodig voor ‘meer landschap, meer stad’

Met de bouw van 100.000 nieuwe woningen groeien Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (60.000) en Regio Foodvalley (40.000) door naar een groene metropool van internationale betekenis. Buiten de Randstad zijn er weinig locaties waar zo’n grote groei mogelijk wordt gemaakt. Dat is alleen mogelijk als landschap, bereikbaarheid en economie meegroeien. Daarvoor zijn aandacht en extra investeringen nodig. Dit jaar maken Rijk, provincies, waterschappen en regio’s hierover afspraken in het ‘Verstedelijkingsakkoord’.

Spoorzone Arnhem-Oost en Foodvalley-Zuid

Arnhem-Oost heeft een strategische ligging in de regio. De spoorzone ligt centraal op de internationale corridor Utrecht-Arnhem-Duitsland waarvoor (inter)nationale groeiambities zijn. De woningen in dit gebied moeten onder meer mogelijk worden gemaakt door een nieuw park, investeringen in het spoor (o.a. RegioExpres en het oplossen van de spoorkruising tussen goederen- en personenverkeer), versterking van het economische energie-profiel met de Kennis-campus en met Connectr (Industrie Park Kleefse Waard) en de reeds ingezette stedelijke vernieuwing en leefbaarheidsaanpak in Arnhem-Oost. De Spoorzone Arnhem-Oost biedt ruimte voor 8.000 tot 10.000 woningen.

Het sleutelgebied Foodvalley-Zuid is een stedelijk netwerk van twee Gelderse (Ede en Wageningen) en drie Utrechtse gemeenten (Rhenen, Veenendaal en Renswoude) rond het landschappelijk waardevolle gebied ‘Binnenveld’. Foodvalley-Zuid bouwt de komende jaren 27.500 nieuwe woningen en is, na aanwijzing door de minister, het grootste grootschalige woningbouwgebied buiten de Randstad. Onder meer vanwege het waardevolle landschap worden nieuwe woningen binnenstedelijk (dat betekent: in steden en in dorpen) en bij OV-knooppunten (zoals Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp) gebouwd.