Actueel

'Samen vormen we een sterkere vuist'

  • Actueel
  • 'Samen vormen we een sterkere vuist'
Datum: 20 juli 2021

"Als gemeenten hebben we elkaar nodig om problemen op te lossen. Samen kunnen we bovendien een sterkere vuist maken in Den Haag ", vertelt Johan Sluiter, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Lingewaard. Johan is ook bestuurlijk opdrachtgever van het Speerpunt Regionaal Snelfietsnetwerk van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. "De fiets is hét middel om onze regio bereikbaar en leefbaar te houden."

Ook in de gemeente Lingewaard (met onder andere de kernen Bemmel en Huissen) zijn de ontwikkelingen in mobiliteit in volle vaart. Denk aan de doortrekking van de A15, het vele vrachtverkeer door Huissen, de geplande Dorpensingel tussen Bemmel en Nijmegen, en de geplande bouw van duizend woningen en daarmee de groei in verkeer. Deze en meer ontwikkelingen komen terug in het Maatregelenprogramma GMP-plus die de gemeente heeft opgesteld, als actualisatie en opvolging van het Maatregelenprogramma van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) uit 2017. Johan: "Om het nieuwe maatregelenprogramma op te stellen, hebben we allereerst diverse onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld naar het vrachtverkeer door Huissen, maar ook naar het herkomst- en bestemmingsverkeer in diverse kernen. Op basis van deze onderzoeken en te verwachten ontwikkelingen in de toekomst - zoals de geplande woningbouw - hebben we een geactualiseerd Maatregelenprogramma GMP-plus voor de komende vier jaar opgesteld. Deze bestaat uit 66 maatregelen, waarvan we een top tien hebben geformuleerd die we al vanaf 2022 willen gaan aanpakken. Onze raad heeft begin juli met deze top tien ingestemd. In de tweede helft van 2021 gaan we een Mobiliteitsplan opstellen voor de lange termijn."

Fietsgebruik stimuleren

De top tien bestaat uit zeven infrastructurele verbeteringen en drie verkeersonderzoeken. Zo wil Lingewaard haar fietsinfrastructuur onderzoeken, om deze vervolgens te kunnen optimaliseren. Johan: "De fiets is hét middel om onze regio bereikbaar en leefbaar te houden. Als gemeente én regio stimuleren we daarom het fietsgebruik. Dat doen we met goede fietspaden en goede fietsvoorzieningen in de centra en bij bushaltes. Zoals stallingen en oplaadpunten voor e-bikes. Specifiek voor onze gemeente verkennen we nu de mogelijkheden voor een snelfietsroute tussen Huissen en Arnhem-Zuid."

Gemeente en regio hebben daarbij volop aandacht voor verkeersveiligheid, ook van fietsers. Bijvoorbeeld met het recente onderzoek naar de veiligheid van fietsroutes voor middelbare scholieren. Johan roept verkeersdeelnemers op om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. "Natuurlijk zorgen we als gemeente voor een veilige weginrichting. Maar het is en blijft nu eenmaal druk op de weg. Auto's, fietsers en e-bikers maken er samen gebruik van, allemaal met verschillende snelheden. Houd daarom rekening met elkaar. Ga bijvoorbeeld als e-biker niet in volle vaart op een rotonde af om er je voorrang te claimen. Er gebeurt veel op zo'n rotonde, dus pas je snelheid aan en houd rekening met je medeweggebruikers. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen veilig van A naar B kan reizen."

Regionale samenwerking

Fiets- en ander verkeer stopt niet bij een gemeentegrens, en dus moet ook een gemeentelijke mobiliteitsvisie grensoverstijgend zijn. Lingewaard heeft daarom Johan Leferink van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gevraagd mee te denken over haar Mobiliteitsplan. "Johan heeft veel kennis over mobiliteit, zowel lokaal, regionaal als landelijk", licht Johan Sluiter toe. "Hij weet wat er speelt en wat er komen gaat. Zijn visie en adviezen hadden dan ook veel meerwaarde voor onze gemeente bij het opstellen van onze Mobiliteitsvisie."

Regionale samenwerking is bijvoorbeeld ook onmisbaar als het gaat om gebiedsgerichte aanpak. Johan Sluiter: "Denk aan het geplande groot onderhoud van de A325 en N325 in 2024. Hiervoor werken we samen met provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe. Als dan toch onderhoud plaatsvindt aan zo'n belangrijke, veelgebruikte weg in de regio, kunnen gelijk andere zaken aangepakt worden. Bijvoorbeeld een nieuwe ontsluiting van Huissen op deze weg."

Als bestuurlijk opdrachtgever van het Speerpunt Regionaal Snelfietsnetwerk van de Groene Metropoolregio werkt Johan bovendien samen voor allerlei regionale fietsprojecten: "Ik denk aan de plannen voor diverse nieuwe snelle fietsroutes: naast Arnhem-Huissen ook Arnhem-Elst-Nijmegen en Wijchen-Oss. Ook onderzoeken we hoe we het recreatieve fietspadennetwerk en de paden die veel worden gebruikt voor woon-werkverkeer kunnen combineren en versterken. En onze fietsburgemeester Maarten Tjallingii zet zich in om meer medewerkers op de fiets te krijgen naar het werk, met zijn project Fietspad van de Maand. Stuk voor stuk mooie projecten waarvoor je sneller en meer meters maakt als je samenwerkt."

Samen een sterkere vuist

Gezien het belang van regionale samenwerking vindt Johan het logisch en zinvol dat Lingewaard bij de Groene Metropoolregio is aangesloten. "Als gemeenten hebben we elkaar nodig om problemen op te lossen, zoals de eerder genoemde aanpak van de A325. Wij als relatief kleine gemeente kunnen bovendien leren van de grotere gemeenten; horen hoe zij issues aanpakken. Waardevol is ook dat we als achttien regiogemeenten samen een sterkere vuist maken in Den Haag. Samen krijgen we meer voor elkaar dan individueel."

Johan Sluiter