Actueel

Mobiliteitshubs in Arnhem een stap dichterbij

  • Actueel
  • Mobiliteitshubs in Arnhem een stap dichterbij
Datum: 24 november 2022

Diverse locaties in Arnhem zijn kansrijk om er een mobiliteitshub te ontwikkelen. Dat blijkt uit het verkenningsonderzoek dat de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen liet uitvoeren. Op een hub kunnen reizigers overstappen naar een duurzaam vervoermiddel, zoals een e-bike, bus, trein of e-auto. Dit vermindert filedruk in de regio en stimuleert duurzaam vervoer. Ook voor enkele andere mogelijke hublocaties in de regio zijn onderzoeken afgerond. 

De hubs zijn nodig, omdat de regio Arnhem-Nijmegen snel groeit. Tot 2025 komen er 20.000 woningen bij en op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Met deze groeiende inwonersaantallen is het van belang dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio gegarandeerd blijven. De (door)ontwikkeling van mobiliteitshubs helpt hierbij. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wil uiterlijk in 2025 minimaal twaalf mobiliteitshubs ontwikkelen, en op de langere termijn nog meer. 

Kansrijke hubs in Arnhem 

In Arnhem is gekeken naar de potentie van vier hublocaties: Waterberg, IPKW, GelreDome en Arnhem Zuid. Uit het verkenningsonderzoek blijkt dat de locaties Waterberg en Arnhem Zuid de meeste potentie hebben. Arnhem Zuid is een kansrijke hub omdat deze vanuit de verstedelijkingsopgave potentie heeft uit te groeien tot een belangrijk regionaal mobiliteitsknooppunt. De  verwachting is dat het aantal reizigers hier in de toekomst flink gaat toenemen. Dat maakt Arnhem Zuid een belangrijk ov-knooppunt én een belangrijk knooppunt in het regionale fietsnetwerk. Onder meer de parkeercapaciteit en fietsparkeercapaciteit zijn hiervoor nu nog ontoereikend. Ook is Waterberg aan de rand van de stad naast de A12 een hub met veel potentie. Met name vanwege de dagelijkse files op de Apeldoornseweg stadinwaarts. Hub Waterberg sluit aan op het hoofdfietsnetwerk en kan aantrekkelijk worden voor bijvoorbeeld carpoolers als daar meer parkeerplaatsen gerealiseerd worden. 

Vervolg en meer informatie 

De wethouders mobiliteit van de achttien regiogemeenten hebben het verkenningsonderzoek besproken in het Bestuurlijk Platform Verbonden Regio van 23 november 2022. De gemeente Arnhem gaat met de informatie uit het onderzoek aan de slag om de hubs in haar gemeente verder vorm te geven. 

Overige locaties 

Ook voor diverse andere locaties zijn in de afgelopen maanden stappen gezet. Zo is het potentieonderzoek naar het afvangen van autoverkeer op P+R Nijmegen-Noord (bij de Ovatonde) afgerond. Het blijkt zinvol te zijn om op korte termijn de locatie fysiek te upgraden. Daarnaast luidt het advies om in te zetten op markering en communicatie om het gebruik van de P+R-Noord te stimuleren. Voor een mogelijke hub in Zevenaar-Oost zijn vier varianten onderzocht. Hieruit blijkt dat een hub kansrijk is. Het al dan niet verlengen van de A15 speelt hier een rol in. We gaan het onderzoek verder verdiepen. Voor een mobiliteitshub bij station Elst heeft de gemeente Overbetuwe een eerste analyse afgerond samen met de Groene Metropoolregio en provincie Gelderland. De gemeente zet allereerst in op het verbeteren van de bereikbaarheid aan de oostzijde van het station. De westzijde volgt volgend jaar. Daarnaast wordt de inpassing van deelmobiliteit onderzocht.   


Gerelateerd nieuws