Actueel

Meer woningen en betere bereikbaarheid

  • Actueel
  • Meer landschap, meer stad!
Datum: 14 november 2022

Meer landschap, meer stad!

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft samen met de Regio Foodvalley, provincies Gelderland en Utrecht en drie waterschappen afspraken gemaakt met het Rijk om tot en met 2040 in beide regio’s de leefomgeving, economie en bereikbaarheid te versterken en 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Dit is afgesproken in het zogenaamde Verstedelijkingsakkoord ‘Meer landschap, meer stad’.

Op 10 november maakten de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley samen met het Rijk en met twee provincies en drie waterschappen afspraken over het versterken van de leefomgeving, bereikbaarheid, economie én de bouw van 100.000 nieuwe woningen in het Verstedelijkingsakkoord. Deze afspraken werden gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport).

100 miljoen euro extra voor de Groene Metropoolregio

Als onderdeel van de gemaakte afspraken heeft het Rijk afgelopen donderdag meer dan 100 miljoen euro toegezegd voor het versterken van de bereikbaarheid van de Groene Metropoolregio:

  • 72 miljoen euro om (grootschalige) woningbouwlocatie Arnhem Oost mogelijk te maken en te ontsluiten
  • 25 miljoen euro voor de (grootschalige Woningbouwlocaties Stationsgebied en Kanaalzone Nijmegen
  • 4.5 miljoen euro voor de ontwikkeling van Wijchen-West

Deze bedragen komen bovenop de al eerder toegekende rijksbijdrage van zo'n 88 miljoen euro voor Nijmegen tijdens het bestuurlijk overleg Leefomgeving en andere subsidies zoals Woningbouwimpuls (WBI) en mobiliteitsbijdragen, bijvoorbeeld voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Heumen en Rheden. In totaal is er voor ca. 300 miljoen euro afgelopen twee jaar toegekend aan de gemeenten in de Groene Metropoolregio.
Met deze Rijksbijdragen kan voor de korte termijn uitvoering worden gegeven aan de eerste onderdelen van het Verstedelijkingsakkoord.

Meer investeringen nodig om de regio bereikbaar te houden

Er zijn de komende jaren nog meer investeringen nodig om de regio bereikbaar te houden. De toevoeging van zoveel woningen legt een zware druk op ons hele mobiliteitssysteem. Dan gaat het bijvoorbeeld om de bereikbaarheid per OV en fiets te verbeteren tussen Arnhem en Nijmegen en het knelpunt bij de kruising met de Linge weg te nemen. Maar ook om infrastructurele maatregelen, met name OV en fiets, voor de bovenlokale bereikbaarheid van grootschalige woningbouwlocaties in Arnhem-Oost en Nijmegen.

Meer landschap, meer stad en een sterke economie

De verstedelijking in de regio Arnhem Nijmegen Foodvalley moet in balans zijn met de prachtige omgeving. Daarom wil de regio de groei gepaard laten gaan met versterking, herstel maar ook uitbreiding van natuur en landschap. Mensen wonen hier graag vanwege die omgeving; deze kwaliteit moet worden gekoesterd.

In het Verstedelijkingsakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de economische ontwikkeling van de regio. Het gaat dan om ontwikkeling van de sterke clusters gezondheidszorg, high-tech en energie. De Groene Metropoolregio is een bijzondere regio met een zeer groot aandeel MKB bedrijven en deze economische motor moet ook goed blijven lopen. In het Verstedelijkingsakkoord zijn afspraken gemaakt om landschap, wonen, mobiliteit en economie in samenhang met elkaar te ontwikkelen.