Actueel

Afspraken over bouwen woningen en verbeteren bereikbaarheid

  • Actueel
  • Afspraken over bouwen woningen en verbeteren bereikbaarheid
Datum: 14 november 2022

Gezamenlijk bericht van de provincies Gelderland en Utrecht, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Regio Foodvalley, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Rivierenland.  

Het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley hebben samen afspraken gemaakt om de komende jaren in beide regio’s de leefomgeving, bereikbaarheid en economie te versterken én 100.000 nieuwe woningen te bouwen.

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, die de afgelopen jaren werd opgesteld door het Rijk, twee provincies, drie waterschappen, twee regio’s en 26 gemeenten, beschrijft waar en hoe in beide regio’s de leefomgeving wordt versterkt én 100.000 woningen worden gebouwd. Hierbij zijn, in lijn met het overheidsbeleid, bodem en water leidend. Ook bereikbaarheid en economie worden versterkt. Om dit de komende jaren te kunnen doen, maakten de partijen afgelopen donderdag langjarige afspraken.

Afspraken

Rijk, provincies, waterschappen en regio’s spraken onder andere af dat de vier bouwstenen (leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen) én de ruimtelijke kwaliteit de basis zijn voor de verstedelijking van de regio’s in de periode 2020-2040. De strategie kent vier ambities:

  1. Een balans in de ontwikkeling van stad en landschap, onder andere door de aanleg/versterking van ongeveer 5.000 hectare (recreatief) landschapsgebied;
  2. Een goede bereikbaarheid van de woon- en werklocaties door duurzame ontsluiting;
  3. Een regionale economische ontwikkeling die zorgt voor evenwichtige ontwikkeling tussen wonen en werken;
  4. Het bouwen van 100.000 kwalitatief goede en voldoende betaalbare woningen, vooral in grootschalige woningbouwgebieden. Het gaat om 40.000 woningen in Regio Foodvalley en 60.000 woningen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen die in samenhang met de opgaven in het landelijk gebied, klimaat en water vorm krijgen.

Bereikbaarheid

Een belangrijke voorwaarde om bij te dragen aan het oplossen van het woningtekort is verbetering van de bereikbaarheid van beide regio’s. Zonder extra investeringen worden nieuwe woningen - letterlijk en figuurlijk - onbereikbaar.

De provincies Gelderland en Utrecht, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley zijn blij dat het Rijk extra geld heeft toegezegd voor onder meer de Regioexpres tussen Arnhem, Doetinchem en Winterswijk, het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen en een aantal mobiliteitsmaatregelen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley, waaronder een nadere studie om de Corridor A12 te versterken (de A12 is één van de belangrijkste weg- en spoorcorridors door en voor de beide regio’s).

Tegelijkertijd denken provincies en regio’s dat voor de langere termijn meer geld nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe woongebieden en bedrijven goed bereikbaar zijn. “Denk bijvoorbeeld aan hoogwaardige fietsverbindingen en de Lingekruising/A325. Als dit niet gebeurt, raakt het wegennet overbelast en kunnen wij minder woningen realiseren dan eigenlijk nodig zijn”, zegt Carol van Eert, voorzitter van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. “Het akkoord dat nu is gesloten, is een belangrijke en goede eerste stap voor een langjarige samenwerking. Wij zetten daar - als provincies, regio’s en gemeenten - graag onze schouders onder.”

Vervolg

Nu deze afspraken zijn gemaakt, kan worden gestart met de uitvoering van de plannen in acht gebiedsuitwerkingen. Dat zijn: De Liemers, Foodvalley-Noord, Foodvalley-Zuid, Middengebied Arnhem-Nijmegen, Nijmegen-West, Rijk van Nijmegen, Spoorzone Arnhem-Oost en Veluwe.

Komend voorjaar worden, net als nu over bereikbaarheid en mobiliteit, soortgelijke afspraken gemaakt over landschap en natuur en (regionale) gebiedsontwikkelingen.