Actueel

Doortrekken A15 en verbreding A12 stap dichterbij, snelheid geboden

 • Actueel
 • Doortrekken A15 en verbreding A12 stap dichterbij, snelheid geboden
Datum: 05 april 2023

Het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 is een stap dichterbij nu de Raad van State de stikstofberekening voor de aanleg van de A15 en verbreding A12 heeft goedgekeurd. ‘Goed dat er nu duidelijkheid is over de stikstofberekening. Maar ook jammer dat er nog geen uitspraak is over het volledige project. Deze regio wacht al zo lang en blijft nu weer achter in onzekerheid. We hopen dat er nu snel een besluit komt over het hele project. Zonder deze maatregelen slibt de regio nóg verder dicht en is de woondeal onhaalbaar’, aldus Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Een opsteker voor de regio Arnhem-Nijmegen

‘We moeten écht door nu, afwachten kan niet langer meer’, aldus Bruls. ‘De verbreding van de A12 en het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en de A12 zijn voorwaardelijk voor de 60.000 woningen die we in de regio moeten bouwen, zoals in de woondeal is afgesproken. Extra woningen leiden immers tot meer verkeer, terwijl de filedruk nu al hoger is dan ooit.”

Vaart maken met de aanleg

Nermina Kundić, wethouder duurzame mobiliteit in Arnhem en bestuurlijk opdrachtgever Verbonden regio van de Groene Metropoolregio: ‘Het is belangrijk dat de A15 en verbreding van de A12 zo snel mogelijk gerealiseerd worden. We moeten vaart maken. Nu al is het zo dat er maar íets hoeft te gebeuren op de snelwegen hier in de regio en het verkeer loopt helemaal vast. De A12 van de grens naar Arnhem staat op nummer 1 van de file top 10 in de ochtendspits. Door deze maatregelen blijft de regio goed bereikbaar. Dat is goed nieuws voor de inwoners, voor de bedrijven en voor het milieu.’

Kaart toekomstig verkeersbeeld met doortrekking A15 en verbreding A12

Gevolgen met doortrekking A15 en verbreding A12

Het wegennet rondom Arnhem is zwaar belast. Op alle wegen rondom Arnhem (A12, A50 en de N325/Pleyroute) staat bijna elke spits file. Er ontbreekt een schakel aan de oostkant van de regio in het rijkswegennet. Hierdoor is de Pleyroute een verbindende schakel geworden tussen de A15 en de A12 (en de regio’s Achterhoek/De Liemers en Nijmegen), terwijl deze weg daar niet op in is gericht. Door de files op het hoofdwegennet maakt veel doorgaand verkeer gebruik van het onderliggende wegennet. Dat leidt tot grote bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op o.a. het Arnhemse en Liemerse wegennet. Bij een ongeval op één van de genoemde wegen, staat door het ontbreken van een extra schakel aan de oostkant van de stad de hele regio vast. Dit is niet houdbaar, zeker niet bij verdere verstedelijking in en rond de stad. Daarvoor is een robuust verkeerssysteem nodig dat het verkeer om de stad heen kan leiden, niet dat het verkeer dwingt om juist door de stad te rijden.

Kaart toekomstig verkeersbeeld zonder doortrekking A15 en verbreding A12

Gevolgen zonder doortrekking A15 en verbreding A12

De belangrijkste gevolgen voor het niet doortrekken van de A15 van Bemmel naar de A12, en de verbreding van de A12 zijn:

1. De wegen in de regio slibben dicht.

2. Het wordt onmogelijk om 60.000 woningen te bouwen, zoals in de woondeal is afgesproken.

3. De veiligheid op de wegen neemt af en de luchtkwaliteit verslechterd.

Ad 1: De wegen in de regio slibben dicht.

 • Nu al is het zo dat er maar íets hoeft te gebeuren op de snelwegen hier in de regio en het verkeer loopt helemaal vast. De A12 van de grens naar Arnhem staat op nummer 1 van de file top 10 in de ochtendspits. De regio blijft verder groeien en zonder deze extra wegen slibt de regio helemaal dicht.
 • Zonder deze cruciale verbinding en zonder verbreding van de A12 neemt het autoverkeer op de bestaande wegen in de regio zo’n 20 procent toe. Vooral op de A325 en de Pleyroute, belangrijke regionale wegen, neemt de het verkeer met meer dan 20 procent toe. Mét doortrekking van de A15 zou het verkeer op de Pleyroute juist met 3.500-5.000 voertuigen per dag afnemen.
 • Veel verkeer zal sluiproutes gaan kiezen. De provinciale en lokale wegen in Arnhem, Nijmegen en in alle kernen in de regio worden veel drukker.
 • De files kosten elk jaar circa 10-15 miljoen euro (prijspeil 2019).

Ad 2: Het wordt onmogelijk om 60.000 woningen te bouwen, zoals in de woondeal is afgesproken.

 • In de woondeal is afgesproken dat er in de regio 60.000 woningen moeten worden gebourd. Dat levert extra werkgelegenheid op, maar legt ook een zware druk op de bereikbaarheid. Meer woningen betekent immers meer autoritten. Een verkeerskundige vuistregel is dat ieder huishouden in een stedelijke omgeving circa 5 reisbewegingen per dag maakt. Dat betekent dus grofweg 300.000 extra reisbewegingen per dag. Bovenop de huidige drukte!
 • De regio zet volop in op meer duurzame mobiliteit. Maar zelfs met deze extra inzet op fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit is een goede doorstroming op de wegen in de regio nodig. Het doortrekken van de A15 en de verbeding van de A12 zorgden voor de broodnodige capaciteitsuitbreidingen die de regio in staat stelt om de ruimtelijke ambities waar te maken.

Ad 3: De veiligheid op de wegen neemt af en de luchtkwaliteit verslechterd.

 • De wegdelen zitten volledig aan haar capaciteit waardoor veelal dagelijks files ontstaan. Deze extra files leiden tot meer verkeersongelukken (zo’n 1.300 per jaar is berekend), en die leiden weer tot nóg meer files.
 • Verkeersdrukte op de A12 leidt tot sluipverkeer op het onderliggend wegennetwerk, waardoor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het gebied verder onder druk komt te staan.
 • Meer files leiden tot een slechtere luchtkwaliteit (meer uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof) in de hele regio.

Gerelateerd nieuws