Actueel

Beuningen zet in op veilige, gezonde en duurzame mobiliteit

  • Actueel
  • Beuningen zet in op veilige, gezonde en duurzame mobiliteit
Datum: 26 maart 2024

Elke gemeente in onze regio heeft een eigen visie op mobiliteit. Deze visie en het mobiliteitsplan vormen samen het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Ook draagt het bij aan de regionale opgaven. De Groene Metropoolregio vindt het belangrijk dat elke gemeente een eigen mobiliteitsbeleid heeft en stimuleert hen om deze af te stemmen met de omliggende gemeenten en overige partners. Hoe heeft de gemeente Beuningen dit eigenlijk geregeld?

De gemeente Beuningen heeft onlangs een nieuw mobiliteitsbeleid opgesteld. Het bijbehorende mobiliteitsplan wordt naar verwachting deze zomer opgeleverd. Waarom kiest Beuningen voor een nieuw mobiliteitsbeleid? En waar ligt de focus op?

De gemeente Beuningen heeft in 2011 haar Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Deze omvatte de thema’s verkeersveiligheid, verkeerscirculatie, openbaar vervoer en fietsbeleid. De uitvoeringsperiode is inmiddels verstreken, dus het is tijd voor een nieuw mobiliteitsbeleid met een integraal plan waarin knelpunten geprioriteerd en afgestemd worden.

Aan de hand van een uitgebreide verkenning en in samenwerking met inwoners en belangengroepen is een nieuwe mobiliteitsvisie tot stand gekomen die ervoor zorgt dat de gemeente Beuningen de komende jaren veilig, gezond en bereikbaar is. De drie doelen waar de aankomende jaren naartoe gewerkt wordt zijn:

  • Verkeersveiligheid verbeteren
  • Gezonde mobiliteit bevorderen
  • Toekomstbestendigheid waarborgen

Verkeersveiligheid verbeteren

De gemeente Beuningen streeft naar een dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers. De verkeersveiligheid is te verbeteren door aan de ene kant de infrastructuur aan te passen en aan de andere kant het gedrag van weggebruikers beïnvloeden. Door in te zetten op verkeersveiligheid die zowel ‘gemeten’ als gevoeld wordt, wil Beuningen de komende jaren werken aan een gemeente waar iedereen zich comfortabel en veilig kan (blijven) verplaatsen.

In het mobiliteitsplan krijgt dit vorm door het aanpassen van de wegencategorisering en de daarbij behorende inrichting van wegen. Maar ook door het inzetten van gedragsmaatregelen via educatie, campagne en handhaving en een gestandaardiseerde aanpak voor locaties in de gemeente die als onveilig worden ervaren.

Gezonde mobiliteit bevorderen

Binnen dit thema is het belangrijk dat actieve vervoerswijzen, zoals fietsen en lopen, bevorderd worden. Dit draagt namelijk bij aan de fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast zet de gemeente in op fysieke toegankelijkheid voor mobiliteit van alle inwoners. Dit is van belang, omdat bijvoorbeeld de vergrijzing toeneemt.

In het mobiliteitsplan wordt onder andere gewerkt aan een fiets- en voetgangersnetwerk, gedragsmaatregelen via educatie en campagnes en een plan van aanpak voor fysiek toegankelijke mobiliteit.

Toekomstbestendigheid waarborgen

Een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid betekent het om kunnen gaan met alle veranderingen die de toekomst gaat brengen. Binnen dit thema gaat het om mobiliteitseffecten van ruimtelijk plannen, zoals woningbouwplannen en evenementen, maar het gaat ook om duurzame mobiliteit zoals (elektrische) fietsen, speedpedelecs, openbaar vervoer, deelmobiliteit en elektrische auto’s.

Daarbij kijkt de gemeente naar de impact van ruimtelijk plannen op het wegennet, waarborgen ze de bereikbaarheid en stimuleren ze met ruimtelijke inrichtingsprincipes duurzame vervoerswijzen. Ook wordt er nagedacht over parkeer- en laadvoorzieningen, deelmobiliteit en het openbaarvervoernetwerk.

Bij alles wat de gemeente Beuningen de komende jaren doet op het gebied van mobiliteit zullen deze drie doelen centraal staan. Op die manier blijft Beuningen een prettig omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren en draagt het mede bij aan de brede regionale opgaven

Mobiliteit is essentieel voor een goed functionerende samenleving. Het verbindt steden, dorpen en omliggende gebieden, bevordert economische groei, zorgt voor duurzaamheid en draagt bij aan een leefbare omgeving voor inwoners. De Groene Metropoolregio speelt een rol in het verbinden van deze bredere doelen met mobiliteit.


Gerelateerd nieuws