• Kennisbank
  • Begrippenbepaling aandachtsgroepen en ouderen

Kennisbank

Begrippenbepaling aandachtsgroepen en ouderen

Om de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoefte en opgave te kunnen bepalen, zijn er begripsbepalingen nodig van de aandachtsgroepen. De aandachtsgroepen zijn onder te verdelen in twee categorieën:

Urgentiegroepen

Het deel van de mensen uit de aandachtsgroepen waarvoor het verkrijgen van huisvesting dringend noodzakelijk is. Het gaat hier om kwetsbare mensen die wegens het gebrek aan huisvesting ook op andere levensgebieden in de knel komen of hierdoor langer dan nodig in een instelling of de opvang verblijven. Deze woningzoekenden worden in de Huisvestingswet 2014 als verplichte urgentiecategorieën opgenomen, waarmee zij voorrang krijgen bij de toewijzing van woonruimte. Zij krijgen voorrang op basis van nadere toetsingscriteria die volgen in de ministeriële regeling. Ook statushouders worden meegenomen in dit overzicht, gezien de wettelijke taakstelling.

Aandachtsgroepen

Voor de woonzorgvisie is het juist de bedoeling om de van de verschillende aandachtsgroepen “breed” de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoefte te bepalen. De totale aandachtsgroep is daarmee breder dan de urgentiegroep. Deze groep krijgt niet per definitie met voorrang een woning. Ouderen zijn officieel geen aandachtsgroep binnen het Rijksprogramma ‘Een thuis voor iedereen’, maar gezien de grootte en het belang van de ouderen opgave, wordt deze groep meegenomen in het overzicht.