• Actueel
  • Zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer
Datum: 01 december 2022

Actueel

Zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer

We staan de komende jaren voor een aantal grote opgaven als het om de bereikbaarheid van de regio Arnhem Nijmegen gaat. Onze gezamenlijke ambitie is de realisatie van zo’n 60.000 woningen en bijbehorende werkgelegenheid. Dat betekent dat het inwonertal en het aantal mobiliteitsbewegingen fors zal toenemen. Om in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen onze verstedelijkings-, bereikbaarheids-, transitieopgaven èn klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren is goed openbaar vervoer erg belangrijk.

Gedeputeerde Staten heeft in juni 2022 aangegeven dat het openbaar vervoer onder druk staat door kostenstijgingen, personeelstekorten en inkomstenverliezen. Zo is bijvoorbeeld het aantal reizigers na COVID-19 nog niet helemaal terug op het oude pre-COVID niveau.

Ook wordt er geconstateerd dat met het huidige jaarlijkse budget van € 127 miljoen, het niet meer mogelijk is om het bestaande niveau aan openbaar vervoer uit te blijven voeren. Om het openbaar vervoer op peil te houden zou er jaarlijks structureel € 25 miljoen extra bij moeten.

Reactie Groene Metropoolregio 

De regio heeft inmiddels een inspraakreactie gedaan en een brief gestuurd naar Provinciale Staten. Hierin is niet alleen aangegeven hoe wij aankijken tegen de voorgestelde richtingen, maar hebben wij ook onze boodschap vermeld: verdere doorontwikkeling van het openbaar vervoer sluit het beste aan bij de verstedelijkingsopgaven in onze regio.

Besluit Provinciale Staten

Naar verwachting wordt eind dit jaar een besluit genomen over het budget voor het openbaar vervoer. Om de grote opgaven waar we gezamenlijk voor aan de lat staan te kunnen realiseren willen we juist inzetten op groei en verdere doorontwikkeling van het openbaar vervoer in onze regio. Wij willen dan ook graag samen op korte termijn onderzoeken hoe we dit in kunnen zetten. We hopen dat de inspraakreactie en de brief resulteert in voldoende budget voor het openbaar vervoer in onze regio.

 


Gerelateerd nieuws