Actueel

Water en bodem sturend voor ruimtelijke plannen

  • Actueel
  • Water en bodem sturend voor ruimtelijke plannen
Datum: 12 juni 2024

De GMR werkt samen met Deltares, het Cra en HNS-landschapsarchitecten aan de uitwerking van het thema water en bodem sturend. Uit twee workshops met alle betrokkenen (provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland) blijkt dat we als gevolg van de klimaatverandering dingen radicaal anders zouden moeten doen in onze regio. Afgelopen maandag presenteerde Matthijs Lenis samen met de Rijksadviseur Jannemarie Jonge en Mark van Kruining van de Unie van Waterschappen de resultaten van de studie op de Watertop 2024.

Wat te doen?

Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Leefomgeving, benadrukte tijdens de presentatie het belang van vakmanschap en leiderschap voor de toekomst. “Extremen worden normaler. Omgaan met water en bodem is niet iets wat je uit een boekje leert. We moeten daarom kennis op één zetten en vertrouwen op een combinatie van leiderschap en vakmanschap.”

In plaats van het versneld afvoeren van het water in de lage polders moeten we het water hier vasthouden om in droge perioden voldoende water te behouden. Ook is het de vraag of we het huidige landgebruik kunnen behouden omdat er steeds meer sprake zal zijn van droge perioden in de zomer. De winning van drinkwater moeten we niet boven op de stuwallen doen omdat hierdoor de zoetwaterbel wordt uitgeput maar meer in de lage delen van de regio. 

Ook de rivieren vragen om aandacht omdat de bodem door de lage waterstanden uitslijt. Hier helpt het om de rivier meer als natuurlijk systeem te ontwikkelen zodat deze minder uitslijt. Dit is van levensbelang voor de landbouw in de lage polders omdat de rivieren anders het water hieruit wegtrekken. 

We hebben gepleit voor een Rijks-regio team Water en Bodem Sturend. Keuzes die we maken hebben gevolgen voor de rest van Nederland, denk aan het IJsselmeer, verzilting in laag Nederland en veenweidegebieden in Friesland etc. Om die reden wordt onze regio soms ook weleens de ‘kraan van Nederland’ wordt genoemd.

Veel nationale programma’s komen in onze regio samen, we moeten met de waterschappen, het Rijk en de gemeenten aan de slag met o.a. ophoging grondwaterpeil, meer water vasthouden, gebieden vrijhouden om in de toekomst ruimte voor de rivieren te houden. 

Kortom er is werk aan de winkel om voor de toekomst voldoende water voor iedereen te behouden en er moeten keuzen gemaakt worden. 

Bekijk hier de terugblik Watertop 2024.