Actueel

Terugkoppeling algemeen bestuur

  • Actueel
  • Vergadering algemeen bestuur, 6 juli 2022
Datum: 16 juli 2022

Het algemeen bestuur was op 6 juli 2022 voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen in Gouden Handen in ’s Heerenberg. Hieronder is een korte terugkoppeling opgenomen.

Samenstelling dagelijks bestuur 

Nelly KalfsDe verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur was een van de eerste besluiten. Unaniem zijn Nelly Kalfs (Lingewaard), Hubert Bruls (Nijmegen) en Lucien van Riswijk (Zevenaar) gekozen.
Nelly Kalfs maakt daarmee voor het eerst onderdeel uit van het dagelijks bestuur. Hubert Bruls is door het algemeen bestuur wederom aangewezen als voorzitter en Lucien van Riswijk als zijn plaatsvervanger. In de eerste vergadering van het dagelijks bestuur wordt besloten over de verdere portefeuilleverdeling. 

Veel gemeenteraden hebben ook een motie aangenomen om kritisch te kijken naar de vergaderplanning van de GMR om daarmee de Regioagendacommissie (RAC) beter in positie te brengen. Deze motie kwam in het algemeen bestuur op tafel. Door het dagelijks bestuur is toegezegd rekening te gaan houden met de wens in de motie. 

Jaarstukken vastgesteld 

Op 6 juli zijn de jaarstukken 2021 vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De indeling van de jaarstukken volgt de opgavegerichte samenwerking: vijf integrale opgaven naast de verantwoording van de regioorganisatie. 
In de vergadering van het algemeen bestuur is besloten dat het jaarresultaat 2021 door de regio in een bestemmingsreserve gestopt mag worden.

Regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2026

Door het bestuur was medio april de eerste meerjarige regionale agenda aan de gemeenten aangeboden met de uitnodiging aan de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen. De concept-regionale agenda is in de verschillende gemeenteraden intensief onderwerp van gesprek geweest. Dit heeft ertoe geleid dat het algemeen bestuur een breed gedragen zienswijze heeft overgenomen om de regionale agenda voor een periode van twee jaar, in plaats van drie jaar, vast te stellen. De wijzigingen worden nu verwerkt tot de definitieve versie van de regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2026.