Actueel

Twaalf mobiliteitshubs in beeld in regio Arnhem-Nijmegen

 • Actueel
 • Twaalf mobiliteitshubs in beeld in regio Arnhem-Nijmegen
Datum: 21 april 2021

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland hebben samen twaalf bestaande of nieuwe locaties voor mobiliteitshubs in de regio in beeld. Een hub is een overstappunt met extra’s, waar reizigers bijvoorbeeld óók gebruik kunnen maken van een actief en/of duurzaam vervoermiddel, zoals een e-bike, bus, trein of e-auto. Door deze mogelijkheden te verbinden aan bestaande overstappunten, verminderen we de filedruk in de regio én stimuleren we duurzaam vervoer. De hubs die in beeld zijn, liggen vooral in en rond Arnhem en Nijmegen.

De regio Arnhem-Nijmegen groeit snel. Tot 2025 komen er 20.000 woningen bij en op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Met deze groei in inwoners, en dus ook bezoekers en werkgelegenheid, is het van belang dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio gegarandeerd blijven. Daarom werken provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen aan het verbinden, veranderen en vergroenen van de mobiliteit. Dit doen we op allerlei manieren, waaronder de (door)ontwikkeling van mobiliteitshubs. Via deze hubs verleiden we reizigers om voor langere afstanden over te stappen op bus en trein. Voor korte afstanden, zoals tussen hub en stadscentrum, stimuleren we reizigers te kiezen voor duurzaam vervoer, zoals lopen, fietsen of openbaar vervoer. Daarnaast bieden grotere hubs ook andere extra’s, zoals het huren en opladen van een elektrische fiets of auto en een kopje koffie.

Op de korte termijn

Hubs verschillen qua type, grootte en voorzieningenniveaus (bijvoorbeeld aanbod vervoermiddelen). Welk type hub waar komt, hangt af van de ligging, de aansluiting op weg en spoor, en de doelgroep. De Groene Metropoolregio heeft samen met gemeenten en provincie in eerste instantie 65 mogelijke hublocaties beoordeeld, die waren aangedragen door de regiogemeenten. Deze locaties zijn beoordeeld op criteria als: reistijd, reeds aanwezige voorzieningen, ligging, filegevoeligheid, inwonergroei en aanleg nieuwe infrastructuur. Op basis van deze criteria is het aantal teruggebracht tot twaalf. Deze twaalf locaties bieden perspectief om tot hubs (door) te ontwikkelen:

 • Station Arnhem Velperpoort
 • Station Arnhem Zuid
 • Hub Gelredome, Arnhem
 • Hub Kronenburg, Arnhem
 • Hub IPKW, Arnhem
 • Hub Nijmegen P+R Noord
 • Hub Beek / Ooij (+TOP-functie)
 • Station Nijmegen Dukenburg
 • Hub busstation Druten
 • Hub NYMA, Nijmegen
 • Station Nijmegen Goffert
 • Station Nijmegen Heyendaal

Verkennen maatregelen en randvoorwaarden

Voor een aantal van deze hubs zijn al uitvoeringsplannen klaar en is de financiering zo goed als rond. Dan gaat het om plannen voor de hubs bij Kronenburg in Arnhem en station Nijmegen Heyendaal. En Arnhem Velperpoort is bijna gereed. We bespreken als provincie en regio aan welke van deze 12 hubs wij samen verder werken en maken daarbij ook afspraken over de financiering. Daarbij verkennen we ook of het Rijk, Europa en het regionale bedrijfsleven mee kunnen investeren. Onderdeel hiervan is ook het per hub verkennen welke maatregelen en randvoorwaarden (bijvoorbeeld parkeerbeleid, beheer openbare ruimte) nodig zijn. Op sommige locaties (bijvoorbeeld Hub Gelredome) zijn al voorzieningen zoals deelvervoer en parkeerplaatsen aanwezig; op andere locaties nog helemaal niet.

Op de lange termijn

Tegelijk verkennen we als regio in overleg met provincie en gemeentes óók al locaties voor mogelijke hubs op de lange termijn. Uiteraard sluiten we ook hierbij aan bij lopende ruimtelijke ontwikkelingen en onze andere opgaven. Het gaat hier bijvoorbeeld om hubontwikkelingen die van een grotere schaal zijn. Door deze hubontwikkelingen nu te agenderen en hier rekening mee houden in (lokale) ruimtelijke processen, houden we de mogelijkheden open voor in de toekomst.

Kennisuitwisseling

Hubs dragen niet alleen bij aan duurzame mobiliteit, maar ook aan leefkwaliteit, een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, sociale inclusie en duurzaamheidsdoelen voor energietransitie en klimaat. Provincie en regio gaan samenwerken bij de ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties op deze gebieden.

Strategische agenda 2025 - Mobiliteitshubs in de groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen - Naar een regionaal netwerk van hubs