Actueel

Regio wil logistieke sector op allerlei fronten ondersteunen

  • Actueel
  • Regio wil logistieke sector op allerlei fronten ondersteunen
Datum: 14 maart 2022

Een onderzoek of en hoe de binnenhavens de verschuiving van transport van weg naar water kunnen ondersteunen. Een overzicht van last mile providers die de laatste kilometers van goederenvervoer duurzaam uitvoeren. Een verkenning hoe (extra) ruimte voor logistiek op bestaande bedrijventerreinen kan worden ontwikkeld. Deze en meer acties willen we als regio op ons nemen om de logistiek in onze regio integraal te verduurzamen en ondersteunen. 

Logistiek heeft een grote invloed op onze leefomgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om verkeersveiligheid, bereikbaarheid, ruimtegebruik en leefbaarheid. Zo kunnen onder andere schone scheepvaart en duurzame stadsdistributie hier een positieve bijdrage aan leveren. Als Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen willen we de kansen die logistiek biedt versterken op een slimme en schone manier. Wat onze rol hierin kan zijn, heeft het Lectoraat Logistiek en Allianties van de HAN University of Applied Sciences onderzocht en benoemd in een Position Paper Logistiek, opgesteld in onze opdracht. Een groot deel van deze rollen en bijbehorende acties nemen we op in onze regionale agenda 2023-2025. Dit gaan we integraal doen, vanuit onze opgaven Verbonden, Productieve en Circulaire regio. Er is veel draagvlak voor ondersteuning en verduurzaming van logistiek onder de bestuurders van onze 18 gemeenten, zo bleek ook weer tijdens de Regio Overleg(t) van 9 maart. 

Acties waarop we gaan inzetten

Welke acties willen we als regio op ons nemen? Enkele voorbeelden: 

  • We willen onderzoeken of en hoe binnenhavens de verschuiving van transport van weg naar water kunnen ondersteunen.  
  • We willen een overzicht bijhouden van last mile providers in de regio. Deze providers verzorgen de laatste kilometers van goederenvervoer op een duurzame manier (per fiets of elektrische bestelwagen, al dan niet gebundeld). We willen inventariseren op welke locaties en stromen zij zich richten en dit communiceren binnen het netwerk. 
  • We zien dat energyhubs, laadinfra en lokale opwek vragen om ruimte. Deze vraag gaan we expliciet meenemen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW).  
  • In dit RPW willen we bovendien verkennen in hoeverre en onder welke voorwaarden (extra) ruimte voor logistiek op bestaande bedrijventerreinen kan worden ontwikkeld.    
  • De vraag naar logistiek personeel verandert. In onze Human Capital Agenda onderzoeken we hoe op die veranderende vraag in te spelen, in de logistieke sector en andere sectoren. 

Dit alles gaan we uiteraard niet alleen doen, maar in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, gemeenten en partners als Logistics Valley.  

En doorgaan met bestaande projecten 

Tegelijk blijven we ook doorwerken aan bestaande projecten voor duurzame logistiek. Zo adviseren onze logistiek makelaars bedrijven in de regio hoe zij hun transport slimmer en duurzamer kunnen inrichten. Ook werken we aan slimme, gebundelde bevoorrading van onder andere Nijmegen-Heijendaal via logistieke hubs. En we gaan door met onze analyse, coördinatie, uitrol en opschaling van initiatieven voor verduurzaming van brandstoffen met als doel nieuwe gelden naar de regio te halen.