• Actueel
  • Partners Woondeal adviseren over versneld bouwen
Datum: 15 juli 2021

Actueel

Partners Woondeal adviseren over versneld bouwen

Monitoring wijst uit dat het bouwtempo voor 2030 regionaal op koers ligt. Om 20.000 woningen in 2025 te halen is een iets hoger tempo nodig. Tijdens haar bestuurlijk overleg hebben de partners in de Woondeal een aantal aanbevelingen onderschreven waarmee zij het tweede deel van 2021 aan de slag gaan.

Gebiedsgerichte benadering

Om de uitvoeringskracht te versterken is begin 2021 een start gemaakt met inzoomen op vijf gebieden: Arnhem, Nijmegen, Oost (Liemers), Noord-Midden en Zuid.  Met betrokken partijen in deze gebieden worden gesprekken gevoerd over wat er nodig is om tot versnelling van woningbouw te komen en het doel van 20.000 woningen in 2025 te komen. De nadruk ligt hierbij op de concretisering en uitvoering van plannen. Gekeken wordt naar de kansrijkheid van woningbouwplannen, in het bijzonder de eerder aangemerkte versnellingslocaties.

Om een continue bouwstroom te bereiken en een koppeling te maken tussen korte (2025), middellange (2030) en lange termijn woningbouw (2040) is de volgende stap de uitwerking van zogenoemde focusgebieden die aansluiten op de Verstedelijkingsstrategie.

Met deze focusgebieden kan invulling worden gegeven aan de variatie in woonmilieus en woonprogramma’s in deze gebieden c.q. in de regio.

Samenwerking woningcorporaties

De partners in de Woondeal willen de samenwerking met woningcorporaties intensiveren. Dit gebeurt als collectief van 18 gemeenten met het collectief van woningcorporaties. Door krachten te bundelen kan het kennisnetwerk worden vergroot op het gebied van flexwonen en conceptueel bouwen. Ook kan worden gekeken naar mogelijkheden als gezamenlijke inkoopstroomstromen en het ontwikkelen van standaardisatie van product-markt combinaties. Door een goede samenwerking kunnen efficiency voordelen worden behaald, wat een snellere en goedkopere bouwstroom ten goede komt.

Regionale Expertise Flexpool

Er wordt regionaal samengewerkt om de krapte in de sector Ruimtelijke Ontwikkeling het hoofd te bieden. Eén van de instrumenten die daarvoor wordt ingezet is de zogenoemde Regionale expertise Flexpool. Gemeenten krijgen voor hun woningbouwontwikkeling regionaal ondersteuning met specifieke expertise zoals de inzet van een regisseur Stikstof, regisseur huisvesting arbeidsmigranten en een programmamanager Woondeal. Daarnaast kunnen gemeenten voor hun versnellingsopgave beroep doen op een Flexpool van expertise op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling: planeconomie, gebiedsontwikkeling en juridisch. Deze Flexpool is vanaf het derde kwartaal 2021 inzetbaar.