Actueel

Onderzoek kansen circulaire economie op bedrijventerreinen

  • Actueel
  • Onderzoek kansen circulaire economie op bedrijventerreinen
Datum: 14 juni 2024

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft de ambitie om in 2050 een circulaire topregio te zijn. De GMR heeft Ecorys en BVR daarom opdracht gegeven voor een onderzoek naar de (ruimtelijke) kansen van de circulaire economie op bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie.

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat een circulaire topregio zich inzet om:
- De grootste ketens in de regio zo veel als mogelijk regionaal te sluiten of bij te dragen aan ketensluiting op een hoger schaalniveau;
- De regionale reststromen goed te verkennen en waar mogelijk te benutten;
- Bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve circulaire bedrijvigheid; en
- Gevestigde bedrijven en grote materiaalverbruikers in de regio helpen te verduurzamen.

Om de ruimtelijke kansen voor de GMR inzichtelijk te maken, is de rol van de GMR bij het circulair maken van de materiaalketens in de regio in beeld gebracht, zijn de kansen voor optimalisatie van de (milieu)ruimte op bestaande bedrijventerreinen onderzocht en zijn circulaire focusgebieden aangewezen die een belangrijke rol kunnen vervullen in de regionale transitie naar een circulaire economie.

Met dit onderzoek zijn kansen en mogelijke strategische keuzes voor de GMR in beeld gebracht. Zo krijgen we een nauwkeuriger beeld van de ruimtebehoefte voor de zwaardere circulaire bedrijvigheid. Wij leren hieruit dat de circulaire transitie vooral een herontwikkelingsopgave is. Dit geldt zowel voor de bedrijventerreinen als voor de bedrijven die daar gevestigd zijn, zodat de bestaande ruimte voor bedrijven zo optimaal mogelijk benut wordt. Voor de korte termijn is het van belang hiervoor extra (schuif)ruimte te realiseren, zodat op de langere termijn het juiste bedrijf op de juiste plek komt te zitten. Een andere belangrijke conclusie is dat niet alle materiaalketens binnen een regio circulaire gemaakt hoeven te worden. Het is effici├źnter om de stromen per regio te verzamelen, sorteren en te transporteren naar een centrale locatie die zich specialiseert in de verwerking van een bepaalde stroom.

In het rapport leest u verder wat dit betekent voor de strategische keuzes die de GMR kan maken om de circulaire transitie te stimuleren. Ecorys en BVR zijn voor dit onderzoek het gesprek aangegaan met een selectie van regionale stakeholders vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.