• Actueel
  • Ollongren vindt Verstedelijkingsstrategie krachtig
Datum: 08 juni 2021

Actueel

Ollongren vindt Verstedelijkingsstrategie krachtig

Groene Metropoolregio: “meer landschap, meer stad”

Demissionair minister Ollongren vindt verstedelijkingsstrategie krachtige vorm van samenwerking

ARNHEM/NIJMEGEN/EDE/DEN HAAG, 8 juni 2021 – Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley “een krachtig voorbeeld van samenwerking tussen het Rijk en de regio’s. We nemen met elkaar besluiten over de verstedelijkingsstrategie en bijbehorende uitvoeringsagenda om op die manier een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave: het realiseren van 100.000 woningen tot 2040. En op zó’n manier dat het meerwaarde oplevert voor álle inwoners in de regio.”


Dat schrijft de demissionair minister in de Voortgangsbrief NOVI waarin zij de Tweede Kamer informeert dit najaar een ‘verstedelijkingsakkoord’ te willen sluiten met de regio’s over de beoogde verstedelijking en de daarbij horende randvoorwaarden op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en groen.

Meer landschap, meer stad

De Regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley, samen ‘de Groene Metropool’, leveren met de ambitie 100.000 woningen te realiseren een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Nederland. Tegelijkertijd willen de regio’s, waar meer dan één miljoen mensen wonen en werken, het ontspannen karakter te versterken door meer groene leefomgeving toe te voegen. Dat is – alleen al vanwege de ligging en de stikstofproblematiek van de regio’s – een bijzondere en unieke opgave: het gelijktijdig versterken van de groene leefomgeving, het bouwen van nieuwe woningen, het verbeteren van de bereikbaarheid en het laten groeien van het aantal banen.


Op 20 mei jl. werd het concept van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen/Foodvalley aan demissionair minister Ollongren gepresenteerd. De strategie biedt een routekaart waarmee de komende 20 jaar woningbouw een plek kan krijgen in de Groene Metropool en tegelijkertijd bestaande kwaliteiten (in het bijzonder de groene leefomgeving) worden versterkt. Daarvoor zijn grote investeringen nodig. Hierover maken het Rijk, de provincies, de regio’s en de gemeenten later dit jaar afspraken.


Burgemeester Carol van Eert, burgemeester van Rheden en bestuurlijk opdrachtgever van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley, namens de Groene Metropool: “Door de groeikracht en de groene kwaliteit van onze Groene Metropool nog beter te benutten, kunnen we het benodigde aantal woningen realiseren én landschap toevoegen. Dat geldt tegelijkertijd voor de groei van het aantal banen en het verbeteren van de bereikbaarheid, bijvoorbeeld over de internationale spoorcorridor Randstad-Arnhem-Ruhr.”


Gedeputeerde Peter Kerris van Gelderland: “De woningnood in Gelderland is groot. Niet alleen in stedelijk gebied, maar ook in de omliggende gemeenten. We moeten de schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten. Die puzzel leggen we samen in de verstedelijkingsstrategie.”


Bouwen aan de leefomgeving, mobiliteit, economie en goede woningen

De Groene Metropool ligt op een strategische locatie tussen Randstad en Duitsland. De unieke ligging biedt kansen om nóg beter te benutten.

In de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley wordt ingezet op vier bouwstenen:

  1. Leefomgeving – het behouden en versterken van een prettige, groene leefomgeving;
  2. Mobiliteit – het ontwikkelen van locaties die goed bereikbaar (te maken) zijn, bij voorkeur met het openbaar vervoer;
  3. Economie – Het versterken van de economie, want het zou mooi zijn als iedere nieuw te bouwen woning ook een baan oplevert; daarmee houdt de Groene Metropoolregio een goede woon- werkbalans, met name in de clusters Food, Health High Tech en Energy;
  4. Wonen – Het bouwen van goede woningen die aansluiten op de behoefte die er is bij doelgroepen in de verschillende regiogemeenten; energieneutraal en circulair gebouwd.


Arnhem/Nijmegen/Foodvalley onderdeel Stedelijk Netwerk

Nederland staat voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven die zowel lokaal als regionaal, nationaal en internationaal spelen, zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Dat vraagt om een nationaal integraal ruimtelijk beleid. De NOVI (Nationale Omgevingsvisie) zet een koers uit voor de ruimtelijke ordening in Nederland. Onderdeel van de NOVI is het Stedelijk Netwerk Nederland dat ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied wordt gebouwd (klimaatbestendig, goed bereikbaar en met behoud van open ruimtes en groen tussen steden).

De Groene Metropool is onderdeel van dit Stedelijk Netwerk Nederland. Voor de Groene Metropool is nu, in samenwerking met Rijk en regio, een plan – de verstedelijkingsstrategie – opgesteld. Deze strategie beschrijft welke voorwaarden en principes belangrijk zijn om nieuwe locaties aan te wijzen voor wonen en werken, zoals het versterken en verduurzamen van de economie, bereikbaarheid en de kwaliteit van een ontspannen leefomgeving.


De strategie maakt sinds april een consultatieronde langs 26 gemeenteraden uit de regio’s en provinciale staten van Gelderland en Utrecht.

Na de zomer vindt besluitvorming in raden en staten plaats.

Later dit jaar wordt over de inhoud ervan een akkoord met het Rijk gesloten.