Actueel

Inzicht in de verkeersstromen van auto én fiets en openbaar vervoer

  • Actueel
  • Nieuw verkeersmodel gelanceerd
Datum: 16 juni 2022

Op 10 juni 2022 heeft Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit van provincie Gelderland  symbolisch het nieuwe multimodale verkeersmodel overhandigd aan Lucien van Riswijk (bestuurder van Groene Metropoolregio). Deze overhandiging vond plaats bij de informatiestand over dit nieuwe model tijdens het Regiocongres van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Het nieuwe model geeft inzicht in zowel de verkeersstromen van auto én fiets en openbaar vervoer, en inzicht in de invloed van andere mobiliteitsontwikkelingen zoals de vorming van hubs en slimme mobiliteit. “Dit model helpt ons om te werken aan een bereikbaar Gelderland met slimme en schone mobiliteit. Een mooi resultaat van samenwerking!”, zegt Witjes.

Inzicht in gevolgen voor bereikbaarheid

Het nieuwe, multimodale model is bijvoorbeeld heel belangrijk om goede keuzes te kunnen maken bij de geplande woningbouw in onze regio. Zo blijkt uit doorrekening van het huidige (unimodale) verkeersmodel dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat het autoverkeer van en naar Arnhem en Nijmegen gaat vastlopen. Een bredere kijk op mobiliteit, dus ook ov, fiets en hubs, is dan ook heel belangrijk om keuzes te maken naar een slimme en schone mobiliteit. Eind 2021 worden keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van nog meer nieuwe woningbouw- en werklocaties voor de periode tot 2040 in onze regio (Verstedelijkingsstrategie). Het effect hiervan op de bereikbaarheid is groot en komt bovenop de reeds geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Het nieuwe model geeft beter inzicht of en hoe het bestaande of nieuwe multimodale netwerk de bereikbaarheid van deze nieuwe ontwikkelingen kan faciliteren. Als dit niet mogelijk blijkt, kan het model inzicht geven waar en met welke mix aan oplossingen ook in de toekomst de bereikbaarheid van en in de regio kan worden gegarandeerd.

Beter onderbouwde keuzes maken

Als regio vinden we het belangrijk om te werken in lijn met onze regionale visie op duurzame mobiliteit, de Visie voor een bereikbaar Gelderland en de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Het nieuwe model helpt ons om keuzes te maken die beter onderbouwd en in lijn zijn met deze visies.  Gezamenlijk kunnen we er verschillende maatregelen beter door prioriteren, omdat we met het model kunnen doorrekenen welk effect een maatregel heeft op de bereikbaarheid.