Actueel

Nieuw plan voor betere mobiliteit regio en Duitse grensgemeenten

  • Actueel
  • Nieuw plan voor betere mobiliteit regio en Duitse grensgemeenten
Datum: 21 maart 2022

30 Nederlandse en 20 Duitse gemeenten gaan samenwerken aan onder andere fietstracés en mobiliteitshubs. Dat is afgesproken in het Euregionaal Mobiliteitsplan 2030 dat de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal heeft vastgesteld op 10 maart 2022. Met dit plan willen vele Duitse en Nederlandse stakeholders, waaronder de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de bereikbaarheid van de Euregio Rijn-Waal in de komende jaren vergroten.

De Euregio Rijn-Waal is een organisatie die zich sterk maakt voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland in het grensgebied. Dit doet ze voor een gebied met 30 Nederlandse en 20 Duitse gemeenten, waaronder de 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio. Eén van de unieke uitgangsposities van onze Groene Metropoolregio is de strategische ligging aan de grens. De regio kan nog sterker worden gemaakt door flink te investeren in de relatie met Duitse partners, met name in Noordrijn-Westfalen. Bijvoorbeeld door projecten binnen de economische clusters energy, health en high tech aan te jagen. En door de samenwerking tussen de vele kennisinstellingen in het grensgebied te versterken. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de regio in grensoverschrijdende zin goed is ontsloten, zowel via weg en water, als per spoor. Daarom heeft de Euregio Rijn-Waal samen met de Groene Metropoolregio gewerkt aan een Euregionaal Mobiliteitsplan.

Kansrijke initiatieven

Het mobiliteitsplan schets allereerst de sociaal-economische positie van de Euregio Rijn-Waal en relevante ontwikkelingen zoals de invloed van de bevolkingsopbouw, klimaatbewustzijn, flexwerken etc. Dan volgt een inventarisatie van de actuele mobiliteitssituatie, waarin de modaliteiten voetgangers, fietsverkeer, bus, trein, autoverkeer, goederenvervoer en luchtvaart worden geanalyseerd. Ten slotte worden de ontwikkelingen naar de toekomst met bijbehorende maatregelen en realistische kansrijke mobiliteitsinitiatieven voorgesteld. Hierin staan de speerpunten bereikbaarheid (incl. connectiviteit), duurzaamheid, verkeersveiligheid en communicatie centraal.

Van laadinfra tot overslagpunten

Als vervolgstap worden 5 van de 15 aanbevelingen voor mobiliteitsinitiatieven verder uitgewerkt. Het gaat om de volgende initiatieven waarbij Nederlandse en Duitse partners betrokken zijn:

  • fietstracés
  • een dekkend netwerk met mobiliteitshubs
  • een dekkend netwerk voor laadinfrastructuur (waterstof en e-mobility)
  • de mogelijkheden voor een systeem voor mobility on demand
  • een inventarisatie van de kansen voor samenwerking tussen multimodale overslagpunten, gecombineerd met een onderzoek naar een informatie- en reserveringssysteem voor vrachtautoparkeerplaatsen

Vervolg

De komende maanden zal per initiatief, voor zover dit niet al duidelijk is, worden geïnventariseerd welke partijen nodig zijn om het initiatief daadwerkelijk te realiseren. Vervolgens wordt met deze partijen besproken hoe dit initiatief verder op weg geholpen kan worden. Ook wordt er gekeken naar mogelijke (Europese) financieringsbronnen. De bedoeling is dat met dit voorwerk de betrokken partijen vervolgens zelf de mobiliteitsinitiatieven realiseren.

Meer informatie, zie het Euregionaal Mobiliteitsplan.

Contactpersoon namens Groene Metropoolregio: Johan Leferink

Cover Mobiliteitsplan