• Actueel
  • Groene Metropoolregio zoekt samenwerking met nieuwe kabinet
Datum: 20 december 2021

Actueel

Groene Metropoolregio zoekt samenwerking met nieuwe kabinet

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ziet kansen, maar ook belemmeringen in het regeerakkoord dat er nu ligt. Het regeerakkoord heeft grote invloed op de enorme woningbouwopgave waar de regio mee aan de slag gaat, in samenhang met stikstof, circulariteit, natuurherstel, bereikbaarheid en economie. Met name voor deze verstedelijkingsaanpak is extra geld vanuit het Rijk noodzakelijk. De regio roept het nieuwe kabinet op om gezamenlijk de woorden uit het akkoord om te zetten in daden.

Uitdagingen

“Het nieuwe coalitieakkoord biedt perspectief en veel aanknopingspunten voor de uitdagingen van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van de regio en burgemeester van Nijmegen. “Er is nog veel wat uitgewerkt moet worden. En daar werken we als Groene Metropoolregio graag aan mee. We zijn blij met de grote aandacht voor wonen in combinatie met bereikbaarheid en landschap in álle verstedelijkingsgebieden van Nederland. En we hopen dat met regiodeals ook onze economie versterkt kan worden.”

“Maar we hebben ook zorgen.”, vervolgt hij. “We zijn met de VNG van mening dat een greep uit het gemeentefonds om woningbouw te bekostigen het goede proces dat is ingezet om woningbouw te versnellen gaat belemmeren. “

Woningbouw, landschap en mobiliteit

De regio kent een groot tekort aan woningen. Samen met de regio Foodvalley levert de regio de komende jaren met de bouw van zo’n 100.000 woningen, waarvan 60.000 in onze regio, een belangrijke bijdrage aan de nationale woningbouwopgave. Met het huidige kabinet is overeengekomen om samen te werken aan ‘meer landschap, meer stad’ en in 2022 concrete afspraken te maken over gezamenlijke investeringen.

De regio staat klaar om hierover afspraken te maken met de nieuwe minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening en bij te dragen aan de Nationale Woon- en Bouwagenda

Het kabinet heeft gelukkig oog voor verbetering van het landschap, het groen en de leefbaarheid in dorpen en steden, en de regionale spreiding van cultuur. Als het gaat om het beoogd Nationaal Historisch Museum past dat goed bij de Canon van Nederland in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Voor de versterking van het landschap werken we graag mee aan bijvoorbeeld het idee ‘landschapsgrond’.

Het kabinet wil investeren in schone en duurzame mobiliteit en de verbetering van de infrastructuur. We pleiten met alle regio’s van Randstad tot en met Ruhr, VNO-NCW, ProRail en NS voor het hetzelfde. Een snellere, veelvoudige en betrouwbaardere verbinding tussen Randstad, Arnhem en het Rhein-Ruhrgebied. Het nieuwe kabinet kan dit, met investeringen in die A12-spoorcooridoor, echt vooruit helpen. Het akkoord benoemt de kansen op Europees niveau en die pakken we graag samen op.

Voorbereid op de toekomst

Het is goed nieuws dat de nieuwe coalitie de regiodeals wil voortzetten en innovatie voor bijvoorbeeld de energietransitie gericht wil stimuleren. Er is terecht veel aandacht  in het akkoord voor klimaatadaptatie, circulariteit en circulair bouwen. Hierbij zou meer aandacht voor het ondersteunen van gemeenten in de uitvoering van transities moeten zijn. Het nieuwe kabinet onderstreept gelukkig het belang van het MKB en belooft de regeldruk aan te pakken.

Het komt nu aan op de gezamenlijke uitwerking en uitvoering. Bijvoorbeeld door de klimaatfondsen in te zetten voor regionale toepassing van energie-innovaties rondom ‘Connectr’. Maar ook door te zorgen dat alle kennis van het Health cluster rondom RadboudUMC helemaal benut wordt om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is er klaar voor.