Actueel

Een thuis voor iedereen: Wie behoren tot de aandachtsgroepen?

  • Actueel
  • Een thuis voor iedereen: Wie behoren tot de aandachtsgroepen?
Datum: 15 januari 2024

Als regiogemeenten binnen de Groene Metropoolregio willen we mensen, die zich in een kwetsbare positie bevinden of een specifieke huisvestingsvraag hebben, een thuis bieden. Hiervoor is naast een woning soms ook zorg of begeleiding nodig. Dit is een uitdaging vanwege krapte op de woningmarkt, krapte qua zorgpersoneel en een toename van de doelgroepen. Maar welke mensen behoren tot de aandachtsgroepen? Hiervoor zijn door de projectgroep eenduidige begripsbepalingen voor de regio geformuleerd. Dit helpt bij het in kaart brengen van de opgave voor de regio en om te komen tot een regionale woonzorgvisie.

Uitgangspunten regionale woonzorgvisie

De uitgangspunten voor de regionale woonzorgvisie zijn afgeleid van de afspraken uit de Woondeal 2.0. Ze gaan onder andere over de evenwichtige verdeling van aandachtsgroepen, eenduidige definities en wat we lokaal en regionaal op willen pakken. De stuurgroep ‘Een thuis voor iedereen’ en de wethouders Wonen en Zorg (GMR 4/10/23) hebben aangegeven op basis van deze uitgangspunten het gesprek aan te willen gaan over regionale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg.

Om de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoefte en opgave te kunnen bepalen, zijn er begripsbepalingen nodig van de aandachtsgroepen.

Bekijk hier de interactieve PDF

Inspiratiesafari 25Mei23 Lentkleiner 83

Evenwichtige verdeling

De vervolgstap is om met alle partijen het gesprek te voeren over een evenwichtige verdeling in de regio. Hoe kunnen we als regio de grote opgave voor huisvesting van aandachtsgroepen realiseren en welke gemeente neemt welk deel voor haar rekening? Naast huisvesting is het essentieel dat de bijbehorende ondersteuning en zorg goed is georganiseerd. Welke afspraken moeten we hiervoor in regionaal verband met elkaar maken?

Goede voorbeelden

De regionale woonzorgvisie moet ook handvatten bieden om te komen tot concrete realisatie van huisvesting voor de aandachtsgroepen en ouderen. We besteden daarom aandacht aan goede voorbeelden en bieden ter inspiratie bouwstenen aan, die in nieuwe lokale woonzorgvisies opgenomen kunnen worden. Al vastgestelde lokale woonzorgvisies in de regiogemeenten blijven gewoon van kracht totdat zij geactualiseerd worden.

Regionale (raads)bijeenkomsten

Op 19 februari 2024 om 19.30 uur zal er een webinar voor raads- en commissieleden worden georganiseerd over de regionale woonzorgvisie. Tijdens het webinar zal er een toelichting op de totstandkoming van de regionale woonzorgvisie, hoe we het gesprek voeren over een evenwichtige verdeling, de juiste huisvesting en passende ondersteuning en zorg en welke cijfers we hiervoor als basis nemen. 


Gerelateerd nieuws