Actueel

Een thuis voor iedereen: hoe realiseren we dat in onze regio?

  • Actueel
  • Een thuis voor iedereen: hoe realiseren we dat in onze regio?
Datum: 09 maart 2023

Meer betaalbare woningen voor aandachtsgroepen, zoals statushouders en mensen met een medische urgentie. Het nationale programma ‘Een thuis voor iedereen’ moet daarvoor gaan zorgen, met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen als koploper in de uitvoering. Hoe gaan we deze woningen realiseren? Regisseur Bouke Scheerder en Woondeal-programmamanager Bram Klouwen vertellen over hun aanpak.

“Er is de laatste jaren onvoldoende aandacht geweest voor betaalbare woningen voor aandachtsgroepen”, begint Bram. “Terwijl er in het sociale domein forse verschuivingen zijn. Zo wil de minister voor Langdurige Zorg en Sport dat er nagenoeg geen verpleeghuiscapaciteit meer bijkomt, terwijl het aantal mensen met dementie door de vergrijzing juist steeds verder toeneemt. Deze mensen wonen straks langer zelfstandig en dienen daar de juiste zorg te ontvangen. Dat zorgt voor eisen aan de woonvoorziening en ondersteuning voor deze mensen. Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ is dan ook een opgave die steeds urgenter wordt.”

Samenbrengen van partners

Een goede huisvesting van aandachtsgroepen kan alleen samen gerealiseerd worden, met vanuit de regio Arnhem-Nijmegen regisseur Bouke Scheerder aan het roer. “Als regisseur breng ik alle partijen samen, zoals de woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgkantoren en organisaties voor zorg en welzijn. Die verschillende domeinen gaan over gemeentegrenzen heen, dus werken we ook op regionaal niveau samen.” Vanuit de regio is iedereen bereid mee te doen, ziet Bouke. “Dat gaat soepel, ondanks dat iedereen elkaars wereld nog beter moet leren kennen.”

Eerlijk verdelen

In de Woondeal is onder andere afgesproken dat gemeenten in de regio de huisvesting van aandachtsgroepen zo eerlijk mogelijk verdelen. Bram: “Hoe die verdeling er precies uitziet, is onderdeel van het programma ‘Een thuis voor iedereen’. We gaan daarover met elkaar in gesprek en maken straks afspraken met elkaar, ook op basis van de huidige situatie in gemeenten. Zijn er bijvoorbeeld in een gemeente veel arbeidsmigranten gehuisvest en in een andere gemeente helemaal niet? Dan kijken we samen hoe we dat eerlijker kunnen verdelen. Voor nu en in de toekomst.”

Onderzoek naar woonbehoeften

Voordat de afspraken in de regio en tussen gemeenten gemaakt kunnen worden, vindt er eerst een onderzoek naar woonbehoeften plaats. Bouke: “Hoeveel mensen uit de aandachtsgroepen ontvangen zorg? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van woningbouw en zorgbehoeften? En wat betekent dat mogelijk voor de toekomstige huisvesting van mensen uit aandachtsgroepen? Dat onderzoeken we en hebben we nu in grote lijnen inzichtelijk. De uitkomsten van dit onderzoek vormen ook input voor het opstellen van de regionale woonzorgvisie.”

Regionale woonzorgvisie

Iedere gemeente is verplicht een woonzorgvisie op te stellen. Bouke: “ Als regio geven wij hier in de regionale woonzorgvisie bouwstenen voor, uiterlijk in december 2023. Ook staan hierin afspraken over de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen en ieders aandeel hierin. Deze afspraken moeten regionaal afgestemd zijn. De visie vormt de basis om straks samen in actie te komen om de groeiende groep ouderen, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten, statushouders en dak- en thuislozen voldoende te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften.”

Koplopersrol

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft een koplopersrol in de uitvoering van het programma ‘Een thuis voor iedereen’. Bouke: “Hoe gaan we samenwerken, wat is daarvoor nodig en welke afspraken kunnen we maken? Dat willen we leren als koploper. Er is nog niks in beton gegoten. Dat maakt ‘Een thuis voor iedereen’ een interessant vraagstuk. Om van elkaar te leren, bezoeken we verschillende koplopercongressen. Hier halen we voorbeelden op van gemeenten in andere regio’s, over hoe zij werken aan goede woonvoorzieningen voor aandachtsgroepen. Welke lessen kunnen we van elkaar leren en hoe delen we deze vervolgens zo goed mogelijk met andere gemeenten en regio’s? Daar zijn we naar op zoek.”

Inspiratie of meer weten?

Heb jij een goed en inspirerend voorbeeld van hoe jouw gemeente werkt aan betaalbare woningen voor aandachtsgroepen? Of is jouw gemeente al bezig met de woonzorgvisie? Afstemming hierover is fijn, om zo samen tot goede resultaten te komen. Neem dan contact op met regisseur Bouke Scheerder, via bouke.scheerder@groenemetropoolregio.nl of 06-57327250.


Gerelateerd nieuws