• Actueel
  • Circulariteit bepaalt de bouwagenda van onze regio
Datum: 24 februari 2022

Actueel

Circulariteit bepaalt de bouwagenda van onze regio

Circulariteit bepaalt de bouwagenda van onze regio

WAT IS DE CIRCULAIRE IMPACTLADDER
Woningbouw kan met de circulaire impactladder worden ‘gescoord’ op maximaal hergebruik en minimale CO2-uitstoot. Waar nieuwe materialen gebruikt dienen te worden, is de wens zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare materialen (‘bio-based’). Bij ‘scoren’ is aandacht voor de balans tussen investering, impact, onderhoud en restwaarde. De ladder sluit aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals ‘het nieuwe normaal’, Platform CB’23 en de Citydeal Circulair. De ladder is bruikbaar in alle fasen van het ontwikkelproces; van initiatief tot en met (her)gebruik. 

VOOR WIE IS DE CIRCULAIRE IMPACTLADDER
De ladder geeft handvatten voor implementatie die bedoeld zijn voor meerdere doelgroepen. Voor gemeenten in de Groene Metropoolregio bieden we zo perspectief om circulaire woningbouwen in afspraken en planregels te verankeren. Ook wordt beschreven hoe de ladder ingezet kan worden door woningbouwcorporaties en ontwikkelende partijen (en hun ontwerpers, aannemers en adviseurs) om de mate van circulariteit van een plan te bevorderen.

TOTSTANDKOMING
De circulaire impactladder is gemaakt door een consortium van drie bedrijven; C2C Expolab, Volantis en Madaster. Om goed aan te sluiten op de behoefte, hebben zij ge-klankbord met (een afvaardiging uit) de tempotafel ‘circulair en groen’. Hier werken overheden, corporaties en ontwikkelende partijen in de regio samen aan het realiseren van de betreffende Woondeal-afspraken. Ook zijn er twee testruns uitgevoerd om de ladder te testen in de praktijk van ontwikkelaars en corporaties.

TOEPASSEN IN DE PRAKTIJK
In maart is de circulaire impactladder klaar. We presenteren de ladder dan bij betrokken partijen i de regio. Mocht je circulaire woonambities hebben of ben je voornemens een circulair woningbouwproject op te starten, meld je dan bij aan via groene-groei@groenmetropoolregio.nl en laten we samen circulair bouwen verder op de kaart zetten in onze regio! En vergeet niet: beginnen is belangrijker dan perfect zijn.

ACHTERGRONDINFO
De Circulaire Impactladder is in het bouwproces in te zetten als screenings- en toetsingsinstrument. De ladder geeft concrete handvatten in het proces van circulair opdrachtgeverschap: in aanbestedingen, het maken van prestatieafspraken en als toetsingsinstrument om te spiegelen of wordt voldaan aan de gemaakte afspraken.
Daarnaast is de Circulaire Impactladder ook een praktisch instrument voor opdrachtnemers.  Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen met behulp van de Circulaire Impactladder, gezamenlijke ambities bepalen.
Daarom biedt de Circulaire Impactladder concrete handvatten om in alle fasen van het proces circulariteit te waarderen en daarop op te sturen. Om in alle fasen bruikbaar te kunnen zijn heeft drie verschillende niveaus. De impactladder heeft een Basic, Standard en Excellent niveau. Bij ieder niveau verschilt de input en output.

Basic
De Basic impactladder is een screeningsinstrument om te gebruiken in het begin van een ontwerpproces. De output van de Basic impactladder is gebaseerd op generieke productdata. Daardoor kan er snel inzicht verkregen worden, maar is het resultaat minder nauwkeurig dan bij de Standard of Excellent impactladder. Het helpt om ‘aan de voorkant’ snel inzicht te krijgen in de mate van circulariteit, bijvoorbeeld als quick-scan.

Standaard
De Standard impactladder is een toetsingsinstrument dat op elk moment in een ontwerpproces gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als ontwerpscan of als toetsingsinstrument tijdens ontwerp-, realisatie of gebruik. De Standard versie maakt gebruik van werkelijke productdata en is daarom nauwkeuriger dan de Basic impactladder. Op basis van de Standard impactladder kunnen er bijvoorbeeld afspraken worden getoetst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Excellent
De Excellent impactladder is een toetsingsinstrument dat op elk moment in een ontwerpproces gebruikt kan worden, bijvoorbeeld tijdens de ontwerpfase of als As-built scan na de oplevering van het project. Het geeft het meest complete en nauwkeurige beeld van de mate van circulariteit van een ontwerp en maakt ook gebruik van werkelijke productdata. Op basis van de Excellent impactladder kunnen afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden getoetst.

Talis (2)