Actueel

Besluitvorming over Verstedelijkingsstrategie van start

  • Actueel
  • Besluitvorming over Verstedelijkingsstrategie van start
Datum: 15 juli 2021

De gemeenteraden in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley buigen zich de komende periode over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley. De afgelopen maanden hebben de regio’s, samen met de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk, een toekomstbeeld ontwikkeld voor de Groene Metropoolregio, zoals beide regio’s samen worden genoemd.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley is dat wordt ingezet op ‘meer landschap, meer stad’. Niet zonder reden, want de Groene Metropool kenmerkt zich, naast bruisende stedelijkheid, ook door prachtige natuurgebieden als de Veluwe, het rivierengebied en de groene buffer tussen Arnhem en Nijmegen (Park Lingezegen). De Groene Metropool versterkt dat groene decor door méér landschap toe te voegen zodat bewoners en bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten.

Zonder goede bereikbaarheid geen woningbouw

Met de bouw van naar verwachting zo’n 100.000 nieuwe woningen wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de nationale woningbouwopgave. Hiervan verrijzen er 60.000 in de regio Arnhem-Nijmegen en 40.000 in Regio Foodvalley. De nieuwe woningen dragen ook bij aan de lokále woningbehoefte; jongeren en senioren willen graag in de eigen gemeente blijven wonen, de verstedelijkingsstrategie maakt dit mogelijk.

De toename van het aantal woningen in de regio en daarmee de groei van het aantal inwoners betekent dat moet worden ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid, met name met het openbaar vervoer. Slimme verbindingen binnen en tussen de regio’s én met andere landsdelen zijn nodig, zoals het verbeteren van de internationale spoorverbinding over Arnhem(-Oost), een regiosprinterverbinding tussen Barneveld-Noord en Apeldoorn, het doortrekken van de Valleilijn naar Arnhem en het aanleggen van een hoogwaardige OV-verbinding tussen de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal, doortrekking van de A15, aanpak Station Nijmegen, elektrificatie van de Maaslijn en de aanpak van de A325 tussen Arnhem en Nijmegen.

Uitdagingen

Het ontwikkelen van méér landschap, méér woningen, méér bereikbaarheid en méér banen lijkt met elkaar in tegenspraak. De regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley, de provincies en het Rijk willen laten zien dat dit wél mogelijk is. Een voorbeeld is het verplaatsen van bedrijven uit woonkernen naar bestaande, al bestemde of te verdichten bedrijventerreinen. Zo hoeft minder buitengebied te worden gebruikt om de woningbouwopgave mogelijk te maken. Een betere bereikbaarheid en verdicht wonen geven ook impulsen aan economische campussen op health, high tech, food en energy die de regio rijk is.

De regio’s bieden een unieke bijdrage aan het Stedelijk Netwerk Nederland: door het gebruik van de kwaliteiten van de beide regio’s wordt duurzame groei gerealiseerd en het woningtekort opgelost. Zo kunnen bijvoorbeeld door het Veluwelandschap te verbeteren, meer woningen in de rest van de regio worden gerealiseerd.

De komende periode wordt gewerkt aan een akkoord met het Rijk om uitvoering te kunnen geven aan de ambitie die in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen en Foodvalley is beschreven.

Gemeenteraden aan zet

Het woord is nu aan de gemeenteraden van Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley. Na de zomer besluiten zij over de verstedelijkingsstrategie als basis voor de verdere samenwerking met Rijk en provincies. “De afgelopen periode hebben wij de gemeenteraden geïnformeerd en geconsulteerd over de totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie. Wij zijn verheugd door hun positieve betrokkenheid bij de koers die in deze strategie is uitgezet”, zegt bestuurlijk opdrachtgever Carol van Eert, burgemeester van Rheden. “Samen met de gemeenten gaan we de komende jaren onze woonomgeving zó inrichten dat we én meer woningen kunnen bouwen én het unieke karakter van onze regio behouden. Zo blijft het hier fijn wonen, werken en verblijven. We maken deze ambitie met elkaar waar.”